Įeiti
Publikuoti: 2012-03-30. Atnaujinta: 2012-03-30

Dėl informacijos, pateikiamos mokėjimo už šilumą pranešimuose


​Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), reaguodama į vartotojų ir šilumos tiekėjų kreipimusis bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 36³ straipsnį, teikia išaiškinimą dėl mokėjimo pranešimuose teikiamos informacijos apie suvartotą bendrojo naudojimo patalpoms šilumos energiją.

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488) (toliau – Taisyklės), nustato mokėjimo už šilumą ir (ar) karštą vandenį pranešime vartotojui pateikiamą privalomą informaciją. Pagal Taisyklių 6 priedą informacija apie buto (patalpų) šildymui tenkančią šilumos energiją ir butui priskirtą šilumą bendro naudojimo patalpų šildymui yra pateikiama atskirose mokėjimo pranešimo eilutėse. Taigi šilumos kiekis, priskirtas bendro naudojimo patalpų šildymui, yra priskiriamas prie privalomos teikti informacijos.

Atsižvelgiant į minėtas Taisyklių nuostatas, pabrėžtina, kad šilumos tiekėjas privalo vadovautis Taisyklių 6 priede numatytų reikalavimų mokėjimo pranešimo turiniui ir turi teikti mokėjimo už šilumą pranešimus išskirdamas informaciją apie buto (patalpų) šildymui tenkančią šilumos energiją ir butui priskirtą šilumą bendro naudojimo patalpų šildymui.