Įeiti
Publikuoti: 2012-11-26. Atnaujinta: 2012-11-26

Dėl karšto vandens kainos dedamųjų taikymo, apskaičiuojant konkretaus mėnesio karšto vandens kainą


​Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau − Komisija), reaguodama į šilumos/karšto vandens tiekėjų paklausimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsniu, teikia konsultaciją dėl karšto vandens kainos dedamųjų taikymo, apskaičiuojant konkretaus mėnesio karšto vandens kainą.

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) (toliau – Įstatymas) 22 straipsnio 2 dalis numato, kad karšto vandens tiekėjai kasmet viešai informuoja vartotojus apie nustatytas karšto vandens kainų dedamąsias. Karšto vandens kainų dedamosios įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos.

Įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, keičiantis karšto vandens kainoms, karšto vandens tiekėjai iki mėnesio 25 dienos viešai informuoja vartotojus, savivaldybes bei Komisiją apie apskaičiuotas karšto vandens kainas.

Pagal Įstatymo 32 straipsnio 14 dalies 2 punktą karšto vandens tiekėjai galutines karšto vandens kainas apskaičiuoja atsižvelgdami į nustatytas karšto vandens kainos dedamąsias, pakitusias geriamojo vandens bei šilumos kainas ir jas paskelbia iki mėnesio 25 dienos.

Atsižvelgdama į išdėstytas teisės aktų nuostatas bei siekdama užtikrinti, kad karšto vandens tiekėjai karšto vandens kainas skaičiuotų ir taikytų pagal karšto vandens kainodarą reglamentuojančius teisės aktus, Komisija pažymi, kad nuo kito mėnesio 1 dienos įsigalioja Komisijos nutarimu nustatytos dedamosios (kaip tai numatyta Įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje), o ne galutinės karšto vandens kainos, apskaičiuotos pagal naujai nustatytas karšto vandens kainos dedamąsias. Todėl, skaičiuodami galutines karšto vandens kainas ir iki einamojo mėnesio 25 dienos jas viešai paskelbdami, karšto vandens tiekėjai turi vadovautis galiojančiomis karšto vandens kainos dedamosiomis.

Siekiant aiškumo, pateikiamas karšto vandens kainų dedamųjų ir galutinių kainų skaičiavimo ir įsigaliojimo pavyzdys.

Komisija karšto vandens kainos dedamąsias nustatė 2012 m. liepos mėn. Šios dedamosios įsigalioja nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. ir jos bus taikomos apskaičiuojant 2012 m. rugsėjo mėn. karšto vandens kainas. Galutinės karšto vandens kainos, kurios bus taikomos 2012 m. rugpjūčio mėn., apskaičiuojamos pagal iki 2012 m. liepos mėn. Komisijos nutarimu nustatytas karšto vandens kainos dedamąsias.