Įeiti
Publikuoti: 2014-05-07. Atnaujinta: 2023-07-31

Dujų sektorius


​​​Europos Sąjungos teisės aktai      

1. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų,panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005;
2.2009/73/EB 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB;
3. 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo;
4. 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1348/2014 dėl duomenų teikimo, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo 8 straipsnio 2 ir 6 dalys;
5. 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009;
6. 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria išdalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamosdirektyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB;
7. 2014 m. kovo 26 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 312/2014, kuriuo nustatomas dujų perdavimo tinklų balansavimo kodeksas;
8. 2015 m. balandžio 30 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2015/703, kuriuo nustatomas sistemų sąveikos ir duomenų mainų tinklo kodeksas;
9. 2017 m. kovo 16 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2017/459, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 984/2013;
10. 2017 m. kovo 16 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas;
11. 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/692, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (įsigalioja 2019-05-23).
12. 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)2019/942, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra.
13. Komisijos sprendimas (ES) 2020/2152 2020 m. gruodžio 17 d. dėl Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai mokėtinų mokesčių už informacijos, teikiamos pagal Europos Parlamento irTarybos reglamentą (ES) Nr. 1227/2011, rinkimą, tvarkymą, apdorojimą ir analizę.
14. 2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2022/869 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2009, (ES) 2019/942 bei (ES) 2019/943 ir direktyvos 2009/73/EB bei (ES) 2019/944 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 347/2013.
15. 2022 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2022/2576 dėl solidarumo didinimo geriau koordinuojant dujų pirkimą, nustatant patikimus lyginamuosius kainų indeksus ir tarpvalstybinius dujų mainus​. 
16. 2022 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2022/2578, kuriuo, siekiant apsaugoti Sąjungos piliečius ir ekonomiką nuo pernelyg didelių kainų, nustatomas rinkos koregavimo mechanizmas.​

Lietuvos Respublikos įstatymai

​1. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

​1. Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246;
2. Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 163;
3. Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymai     

​1. Naudojimosi vietine bendrojo naudojimo sistema taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 1-202;
2. Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-245;
3. Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų vietinių bendrojo naudojimo sistemų išpirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1-90;
4. Dujų įmonių metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų teikimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1-92;
5. Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-293;
6. Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1-54;
7. Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-115;
8. Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261;
9. Prekybos pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-255;
10. Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1-51
11. Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų pirkimo - pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-187;
12. Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248;
13. Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213, įsakymo pakeitimas 2018 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 1-156 (2018-05-31 TAR, Dok. Nr. 8896);
14. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2;
15. Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82;
16. Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128; įsakymo pakeitimas 2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1-248 (2018-09-11 TAR, Dok. Nr. 14338) įsigaliojo 2018-11-01;
17. Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82;
18. Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191; įsakymo pakeitimas 2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1-247 (2018-09-11 TAR, Dok. Nr. 14337) įsigaliojo 2018-11-01;
19. Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1-228;
20. Biodujų gamybos įrenginių konstrukcijų įrengimo ir eksploatavimo technines taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1-273;
21. Gamtinių dujų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194;
22. Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12;
23. Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162;
24. Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-277;
25. Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1-169.
26. Dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo bei kilmės garantijų naudojimo priežiūros ir kontrolės, taip pat kitų valstybių narių išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1-158​.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymai

​1. Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 349;
2. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 403.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimai  

​1. Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187;
2. Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-450;
3. Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. O3-90;
4. Rinkų tyrimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. O3-135;
5. Reikalavimai gamtinių dujų skirstymo ir laikymo sistemos operatoriaus rengiamai atitikties programai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. O3-149;
6. Reikalavimai naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. O3-178;
7. Reikalavimai rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. O3-251;
8. Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-294;
9. Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-431;
10. Naudojimosi gamtinių dujų laikymo saugyklose ir gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis kriterijų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-432;
11. Reikalavimai naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-433;      
12. Naudojimosi AB agrofirma „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. O3-218;
13. Reikalavimai gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėms, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. O3-236​;
14. Naudojimosi UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. O3-277;
15. Gamtinių dujų pažangiųjų matavimo sistemų ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai ekonominio vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. O3-307;
16. Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. O3E-464;
17. Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367
18. Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 3 d. Nr. O3-432;
19. Gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo-išleidimo taškų kainodaros modelio metodinės gairės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-765;
20. UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklės, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-12;
21. Naudojimosi UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. O3-623;
22. Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-465;
23. Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. O3E-314.
24. Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninė užduotis, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu O3E-855.
25.  Investicijų projektų papildomų reguliacinių paskatų ir rizikų vertinimo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. gruodžio 31 d. Nr. O3E-1572 nutarimu „Dėl investicijų projektų papildomų reguliacinių paskatų ir rizikų vertinimo metodikos patvirtinimo".
26.​​​ ​AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklės, suderintos  Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. D.  nutarimu  Nr. O3e-1802 „Dėl AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių derinimo“;​​​
27. AB “Amber Grid” naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų, biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Amber Grid“ dujų perdavimo sistemos tvarka, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. O3E-48.
28. Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės, suderintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. O3E-381 „Dėl naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo"​.
29. UAB GET Baltic prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. O3E-232 „Dėl UAB GET Baltic prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento derinimo“​;
30. AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklės, suderintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3E-1077;
31. Naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo  sistema  taisyklės, suderintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m.  birželio 30 d. nutarimu Nr. O3E-886;
32. Biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo tvarkos aprašas, suderintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m.  birželio 28 d. nutarimu Nr. O3E-829;
33. Naujų gamtinių dujų sistemų, gamtinių dujų saugyklų, tiesioginių vamzdynų, biodujų gamybos įrenginių ir (ar) biodujų tiekimui į perdavimo sistemą būtinos infrastruktūros prijungimo prie AB „Amber Grid“ dujų perdavimo sistemos tvarka, suderinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m.  liepos 13 d. nutarimu Nr. O3E-949.