Įeiti
Publikuoti: 2014-05-07. Atnaujinta: 2024-02-29

Elektros sektorius


​​​​​

Europos Sąjungos teisės aktai​

​1. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB;
2. 2010 m. rugsėjo 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 838/2010 dėl perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo mechanizmo ir bendro perdavimo mokesčių reguliavimo metodo taikymo gairių nustatymo;
3. 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo;
4. 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1348/2014 dėl duomenų teikimo, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo 8 straipsnio 2 ir 6 dalys;
5. 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009.
6. 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB;
7. 2013 m. birželio 14 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 543/2013 dėl duomenų teikimo ir skelbimo elektros energijos rinkose, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 I priedą;
8. 2015 m. liepos 24 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės;
9. 2016 m. rugsėjo 26 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2016/1719, kuriuo nustatomos prognozuojamo pralaidumo paskirstymo gairės;
10. 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai;
11. 2016 m. rugpjūčio 17 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos p​rijungimo reikalavimai;
12. 2016 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1447 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo reikalavimai;
13. 2017 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės;
14. 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės;
15. 2017 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/2196 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi elektros sistemos avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo reikalavimai;
16. 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/941 dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2005/89/EB (įsigalioja 2019-07-04);
17. 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos (įsigalioja 2019-07-04);
18. 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/944 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES (įsigalioja 2019-07-04).
19. 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)2019/942, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra.
20. Komisijos sprendimas (ES) 2020/2152 2020 m. gruodžio 17 d. dėl Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai mokėtinų mokesčių už informacijos, teikiamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1227/2011, rinkimą, tvarkymą, apdorojimą ir analizę.
21. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/280 2021 m. vasario 22 d. kuriuo, siekiant suderinti su Reglamentu (ES) 2019/943, iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2015/1222, (ES) 2016/1719, (ES) 2017/2195 ir (ES) 2017/1485

Lietuvos Respublikos įstatymai

​1. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo sukontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl branduolinės elektrinės, statomos Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, pripažinimo nesaugia, keliančia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

1. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916;
2. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157;
3. Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklės, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 723;
4. Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklės;
5. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7  d. nutarimu Nr. 829;
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimas Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą".
7. Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 18 d. Nr. 1279 nutarimu „Dėl pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
8. Elektros energetikos projektų, vykdomų įgyvendinant elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl elektros energetikos projektų, vykdomų įgyvendinant elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą, sąrašo patvirtinimo“.
9. Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“.
10. Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 558 „Dėl konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymai

​1. Elektros energijos rinkos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m.  gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1-378​;
2. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38;
3. Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-43;
4. Standartinių elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-120;
5. Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1-280;
6. Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127;
7. Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1-243;
8. Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93;
9. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
10. Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygas ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1-121;
11. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28;
12. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134;
13. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303;
14. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;
15. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-1;
16. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;
17. Elektros tinklų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-116;
18. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
19. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-52;
20. Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-54;
21. Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245;
22. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.
23. Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas
24. Lietuvos elektros rinkos plėtros ir įgyvendinimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1-408.
25. Pasirengimo valdyti riziką elektros energetikos sektoriuje planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. sausio 17 d. įsakymu Nr.  1-32​

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymai

​1. Civilinės aviacijos elektros įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 85.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai

​1. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo", patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-693.

 Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimai

​1. Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-06;

2. Dėl vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės nustatymo tvarka, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 . birželio 278 d. nutarimu Nr. O3E-236;
3. Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-75
4. Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107;
5. Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 (atsisiųskite: 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas, 7 priedas, 8 priedas, 9 priedas  (1-9 priedai excel formatu), 10 priedas, 11 priedas (excel formatu), 12 priedas (excel formatu), 13 priedas (word formatu));
6. Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-260
7. Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-450
8. Elektros energijos, pagamintos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-123;
9. Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 24 d. Nr. O3E-152;
10. Reikalavimai pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. O3- 193
11. Elektros energijos įrenginių prijungimo prieelektros tinklų įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikosreguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235​​​; 
12. Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo dokumentų, duomenų ir informacijos pateikimo tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. O3-51
13. Rinkų tyrimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. O3-135;
14. Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-200
15. Elektros energijos kainos, rezervinės galios, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. O3-229​

16. Reikalavimai rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. O3-251;
17. Elektros energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 03-252
18. Minimalūs elektros energijos persiuntimo patikimumo lygiai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28d. nutarimu Nr. O3-278
19. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. O3-279;
20. Reikalavimai elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus rengiamai atitikties programai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. O3-694
21. Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468;
22. Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų 2021 metų įkainiai, patvirtinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-1575
23. Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. O3-435
24. AB „Energijos skirstymo operatorius“ papildomų reguliuojamos veiklos paslaugų įkainių nustatymo metodika, suderinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2019 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. O3E-277.
25. Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninė užduotis, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu O3E-855.
26. Investicijų projektų papildomų reguliacinių paskatų ir rizikų vertinimo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. gruodžio 31 d. Nr. O3E-1572 nutarimu „Dėl investicijų projektų papildomų reguliacinių paskatų ir rizikų vertinimo metodikos patvirtinimo".
27. Elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarka, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. Nr. O3E-480 nutarimu „Dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo".
28. Pajėgumų aukciono dalyvių pasiūlymų ir aukciono didžiausių kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2020 m. liepos 24 d. Nr. O3E-631 nutarimu „Dėl pajėgumų aukciono dalyvių pasiūlymų ir aukciono didžiausių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“.|
​​​29. Pajėgumų aukcionų nuostatai, patvirtinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. O3E-278„Dėl Pajėgumų aukcionų nuostatų patvirtinimo“.
30. Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“
31. „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo, apribojimo, atnaujinimo ir elektros apskaitos prietaiso rodmenų nuskaitymo įkainių derinimo“, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-230
32. Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodinių gairių ataskaita, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. O3E-772.
33. „Dėl Nepriklausomų elektros​ energijos tiekėjų pasiūlymų palyginimo priemonių patikimumo ženklo suteikimo ir panaikinimo tvarkos​ aprašo patvirtinimo“, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo ​tarybos 2021 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. O5E-992​​
34. Parametrai pagal 2016 m. balandžio 14 d . Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2016/631, kuriuo nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. O3E-1467 „Dėl Parametrų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2016/631, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo"​
35. Bendrieji techniniai reikalavimai, parengtų pagal 2016 m. rugpjūčio 17 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. O3E-89 „Dėl Bendrųjų techninių reikalavimų, parengtų pagal 2016 m. rugpjūčio 17 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai, patvirtinimo“​
36. Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. O3E-1614​.
37. AB „Energijos skirstymo operatorius“ prekybos lankstumo paslaugomis tvarkos aprašas“, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3E-1771“ 
38. Rinkos pajamų nustatymo ir pajamų perviršio skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-1811“ ​
39. ​Leidimo elektros tinklų operatoriui turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti energijos kaupimo įrenginius suteikimo ir sąlygų tvarkos aprašas, patvirtintas Tarybos 2022 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. O3E-231 „Dėl Leidimo elektros tinklų operatoriui turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti energijos kaupimo įrenginius suteikimo ir sąlygų tvarkos aprašo patvirtinimo“.​​​