Įeiti
Publikuota: 2020.03.04. Atnaujinta:

Dėl ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių duomenų palyginimo (Patikros procedūra 1.1.1) – Vandens sektorius (duomenų palyginimo lentelė)


Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių duomenų palyginimo Patikros procedūra 1.1.1 Kiekvienos paslaugos lygmeniu palyginti ataskaitinio laikotarpio pajamas ir sąnaudas (pagal sąnaudų grupes) su atitinkamais praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis. Visiems reikšmingiems  pajamų ir sąnaudų pokyčiams pateikti Įmonės paaiškinimus detalizuojančius pokyčių priežastis. (Šilumos, Vandens ir SND sektoriams didesnis nei 20 proc. pokytis vertinamas kaip reikšmingas. Elektros ir Dujų sektoriams didesnis nei 10 proc. pokytis vertinamas kaip reikšmingas).

Gautas paklausimas – Vandens sektoriaus bendrovė (toliau – Bendrovė) nurodė, kad rengdama ir teikdama 2018 m. reguliuojamosios veiklos ataskaitas (toliau – RVA) vadovavosi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), tačiau teikdama 2019 m. RVA Bendrovė turi vadovautis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašu, patvirtintu Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Pasikeitus 2019 m. reguliavimo apskaitą reglamentuojantiems teisės aktams, pasikeitė ne tik ataskaitų formos, bet ir kai kurių sąnaudų eilučių skirstymas. Kaip pavyzdys pateiktos elektros energijos sąnaudos, kurios turi būti išskaidytos į elektros sąnaudas siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams bei elektros energijos sąnaudas patalpų šildymui, apšvietimui, vėdinimui ir eksploatacijai; kuro sąnaudos 2019 m. ataskaitose taip pat turi būti išskaidytos į kuro sąnaudas mašinoms ir gamybiniam transportui (asenizacijos transporto priemonėms, transportui dumblui, vandeniui vežti, autobusams žmonėms vežti) ir kuro sąnaudas lengviesiems automobiliams. Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes, Bendrovė klausia, ar Patikros procedūros 1.1. punktas reiškia, kad Bendrovei reikia papildomai rengti RVA už 2018 ataskaitinius metus pagal Apraše patvirtintas formas ir reikalavimus, bei kokius veiksmus reikėtų atlikti Bendrovei ir Audito įmonei, kad atliktų Patikros procedūros 1.1. punkte nurodytus žingsnius.

Išaiškinimas – Patikros procedūra 1.1.1 reikalauja kiekvienos paslaugos lygmeniu palyginti ataskaitinio laikotarpio pajamas ir sąnaudas (pagal sąnaudų grupes, neišskiriant atskirų sąnaudų pogrupių) su atitinkamais praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis. Šia Patikros procedūra siekiama padėti Tarybai įvertinti, ar RVA parengtos laikantis pastovumo principo (Aprašo 8.3 papunktis), t. y. visiems reikšmingiems (didesniems nei 20 proc.) pajamų ir sąnaudų pokyčiams Bendrovė turėtų pateikti paaiškinimus, detalizuojančius pokyčių priežastis. Pažymėtina, kad ši Patikros procedūra nenumato pareigos Bendrovei papildomai rengti RVA už 2018 metus pagal naujai patvirtintas Aprašo priedų formas ir reikalavimus. Patikros procedūrai atlikti Bendrovė patikrą vykdančiai Audito įmonei turi pateikti užpildytus 2019 metų ataskaitinio laikotarpio RVA 3 priedą „Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamos veiklos pelno (nuostolių) ataskaita“ ir RVA 4 priedą „Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamos veiklos sąnaudų paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita“ bei 2018 m. ataskaitinio laikotarpio RVA 3 priedą „Ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaita“, 12 priedą „Ataskaitinio laikotarpio netiesioginių sąnaudų paskirstymas verslo vienetams ir paslaugoms“, 13 priedą „Ataskaitinio laikotarpio bendrųjų (administracinių) sąnaudų paskirstymas verslo vienetams ir paslaugoms“ ir 14 priedą „Ataskaitinio laikotarpio verslo vienetų ir paslaugų sąnaudos“. Remdamasi pateiktais RVA ataskaitų duomenimis, Audito įmonė turi palyginti agreguotus ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių pajamų ir sąnaudų grupių duomenis kiekvienos paslaugos lygmeniu, eliminuojant uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugoje, kadangi 2019 metais reguliuojamosios nuotekų tvarkymo veiklos verslo vienete panaikinta nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslauga[1]. Pavyzdžiui, 2019 m. elektros energijos sąnaudų grupę kiekvienos paslaugos lygmeniu atitinkamai palyginti su 2018 m. elektros energijos sąnaudų grupe, nedetalizuojant šių sąnaudų skirstymo pagal priskirtus sąnaudų pogrupius (elektros energiją siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams bei elektros energijos sąnaudas patalpų šildymui, apšvietimui, vėdinimui ir eksploatacijai) ir pan. Nustačius didesnius nei 20 proc. pajamų ir sąnaudų pokyčius, Bendrovė turi pateikti paaiškinimus, detalizuojančius reikšmingų pokyčių priežastis.

Atliekant Patikros procedūroje 1.1.1 numatytą ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių duomenų palyginimą, rekomenduojame naudoti šią Vandens sektoriaus įmonių 2018 m. ir 2019 m. ataskaitinių laikotarpių duomenų palyginimo lentelę (skaičiuoklę).[1] Tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. O3E-893 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo atlikti Aprašo pakeitimai, kuriais remiantis reguliuojamosios nuotekų tvarkymo veiklos verslo vienete panaikinta nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslauga, patikslintos metinio reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinio formos, sąnaudų grupės ir pogrupiai.