Įeiti
Publikuota: 2020.01.02. Atnaujinta:

Dėl audito paslaugų sąnaudų traukimo į šilumos kainą


Taryba informuoja, kad vykdant Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 161 straipsnio 1 dalies bei Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo", 58 punkto reikalavimus, dėl audito paslaugų atliekant RVA patikrą ūkio subjektų patirtos sąnaudos yra priskiriamos paskirstomųjų sąnaudų* kategorijai. Tačiau šilumos kainodaros požiūriu, Taryba, vykdydama Energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalyje nurodytas funkcijas, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 1 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą tikslą – mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą bei laikydamasi Įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatos, kad šilumos ir (ar) karšto vandens kainos yra grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis, šilumos ir (ar) karšto vandens kainų derinimo metu vertina paskirstomų sąnaudų būtinumą ir įtraukimo į kainą apimtį.

Atkreiptinas dėmesys, kad į kainą visais atvejais nebus traukiamos pakartotinės patikros sąnaudos. Vadovaujantis Aprašo 59 punktu, auditoriui atsisakius pareikšti nuomonę ar pareiškus neigiamą nuomonę apie ūkio subjekto reguliuojamosios veiklos ataskaitose esančią informaciją, ūkio subjektas privalo užtikrinti reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikimumą bei teisingumą ir užtikrinti, kad būtų atlikta pakartotinė patikra, kurios sąnaudos yra priskiriamos nepaskirstomųjų sąnaudų**  kategorijai.

 

* Paskirstomosios sąnaudos – Ūkio subjekto faktiškai patiriamos sąnaudos, kurios yra būtinos reguliuojamosios veiklos verslo vieneto veiklai vykdyti, pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti ir kurios nepatenka į nepaskirstomųjų sąnaudų kategoriją (Aprašo 3.4 papunktis).

** Nepaskirstomosios sąnaudos – sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) vertei kurti), nei verslui palaikyti (užtikrinti reguliuojamosios veiklos nepertraukiamumą, saugumą, stabilumą). Šias sąnaudas Ūkio subjektas patiria savo investicijų grąžos sąskaita (Aprašo 3.3. papunktis).