Įeiti
Publikuota: 2019.12.10. Atnaujinta:

Dėl nusidėvėjimo apskaitos patikrinimo (Patikros procedūra 2.3.2 a)


Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimo Patikros procedūra 2.3.2 a)Patikrinti, ar RAS sąraše nurodyti turto nusidėvėjimo normatyvai atitinka RAS apraše nurodytus (visiems turto vienetams).

Gautas paklausimas – Kai kurios energetikos, geriamojo vandens tiekėjų įmonės RAS sąraše turi dešimtis tūkstančių atskirų ilgalaikio materialiojo (nematerialiojo) turto vienetų. Ar reikia tikrinti nusidėvėjimo normatyvus turto vieneto lygiu, ar galima tikrinti priskirtą nusidėvėjimo normatyvą IMNT grupės lygiu − patikrinti, ar atskiros IMNT grupės vienetų nusidėvėjimo normatyvai atitinka RAS apraše nurodytus atitinkamos IMNT grupės nusidėvėjimo normatyvų ribas?

Išaiškinimas –2.3.2 a) patikros procedūra reikalauja patikrinti, ar visiems turto vienetams, esantiems ataskaitinio laikotarpio RVA parengimui naudotame turto sąraše, priskirti nusidėvėjimo laikotarpiai atitinka Tarybos nustatytus normatyvus. Priskirtų nusidėvėjimo laikotarpių tikrinimo būdo Techninė užduotis nereglamentuoja, priklausomai nuo turto sąrašo formos ar kitų aplinkybių, auditorius gali patikrą vykdyti turto vieneto lygiu, IMNT grupės lygiu ar kitu būdu, užtikrinančiu visiems turto sąraše esantiems turto vienetams taikomų nusidėvėjimo normatyvų patikrinimą.

Taryba atkreipia dėmesį, kad Patikros ataskaitos apie faktinius pastebėjimus (Techninės užduoties 2 priedas) 2.1.1 papunktyje „RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas“ auditorius privalo aprašyti šio patikrinimo metu atliktas procedūras ir gautus rezultatus, pateikti įmonės parengtą RAS turto sąrašą, naudotą procedūroms atlikti, aprašyti atliktas procedūras ir gautus rezultatus. Nustačius skirtumus − pateikti įmonės paaiškinimus pagal nurodytas turto grupes (tiek, kiek taikytina): turto vienetai, kurie yra finansinėje apskaitoje, tačiau nėra ataskaitinio laikotarpio reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinyje (toliau – RVA); turto vienetai, kurie yra RVA, tačiau nėra finansinėje apskaitoje; turto vienetai, kurių įsigijimo vertės RVA ir finansinėje apskaitoje skiriasi. Vadovaujantis techninės užduoties 11 punktu, Patikros ataskaitoje pateiktų faktinių pastebėjimų apibūdinimas turi būti pakankamai išsamus ir detalus.