Įeiti
Publikuota: 2020.01.02. Atnaujinta:

Dėl nusidėvėjimo apskaitos patikrinimo (Patikros procedūros 2.3.1 ir 2.3.2)


• Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimo Patikros procedūra 2.3.1 Patikrinti, ar RAS apraše nurodyti naudojami ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai ir nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momentas atitinka Aprašo nuostatas (Pastaba. Pagal ankstesnes Aprašo redakcijas dalies turto grupių normatyvai galėjo būti suderinti su Taryba atskiru nutarimu).
• Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimo Patikros procedūros 2.3.2
a)  – Patikrinti, ar RAS sąraše nurodyti turto nusidėvėjimo normatyvai atitinka RAS apraše nurodytus (visiems turto vienetams.

b) Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas IMNT:
Iš kiekvienos IMNT grupės  atsirinkti po 5 vnt., kurių reguliuojama (Įmonės lėšomis sukurta) įsigijimo vertė didžiausia, ir po 5 vnt. atsitiktine tvarkai.
Atrinktiems turto vnt. atlikti metinio nusidėvėjimo perskaičiavimą remiantis RAS aprašo nuostatomis ir palyginti rezultatus su RAS turto sąrašo duomenimis.
Rezultatai vertinami IMNT grupių lygmeniu: nustačius bent vieną reikšmingą  skirtumą, atlikti visų atitinkamos IMNT grupės naujai įsigytų turto vnt. metinio nusidėvėjimo perskaičiavimą.
c) Per ankstesnius laikotarpius įsigytas IMNT:
Iš kiekvienos IMNT grupės1 atsirinkti po 5 vnt., kurių reguliuojama (Įmonės lėšomis sukurta) turto vertė didžiausia, ir po 5 vnt. atsitiktine tvarkai.
Atrinktiems turto vnt. atlikti metinio ir sukaupto nusidėvėjimo perskaičiavimą remiantis RAS aprašo nuostatomis ir palyginti rezultatus su RAS turto sąrašo duomenimis.
Rezultatai vertinami IMNT grupių lygmeniu: nustačius bent vieną reikšmingą  skirtumą, atlikti visų atitinkamos IMNT grupės turto vnt. metinio ir sukaupto nusidėvėjimo perskaičiavimą.

Gautas paklausimas – kaip turi būti atliekama Techninės užduoties 1 priedo 2.3.1 punkto procedūra, jei kiekvieno atskiro turto vieneto nusidėvėjimo pradžios momentas gali skirtis priklausomai nuo jo įsigijimo metu galiojusio teisinio reglamentavimo, o RAS apraše nurodomi tik taikomi nusidėvėjimo normatyvai tam tikroms turto grupėms. Ar tikrai šioje procedūroje lyginant RAS aprašą ir Aprašo nuostatas įmanoma patikrinti nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momentą?

Išaiškinimas – nusidėvėjimo apskaitos patikrinimo patikros procedūra 2.3.1 reikalauja patikrinti, ar RAS apraše (reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos apraše) nurodyti naudojami ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai ir nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momentas atitinka Aprašo nuostatas. Procedūra 2.3.2 reikalauja patikrinti, ar visiems turto vienetams, esantiems ataskaitinio laikotarpio RVA parengimui naudotame turto sąraše, priskirti nusidėvėjimo laikotarpiai atitinka Tarybos nustatytus normatyvus.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momento nustatymas svarbus atliekant Patikros procedūrose 2.3.2 b) ir 2.3.2 c) nurodytus per ataskaitinį laikotarpį įsigyto IMNT (ilgalaikis materialusis (nematerialaus) turtas) metinio nusidėvėjimo ir per ankstesnius laikotarpius įsigyto IMNT metinio ir sukaupto nusidėvėjimo perskaičiavimus. Todėl patikrą atliekantis auditorius turi turėti informaciją, kokia nusidėvėjimo pradžios momento nustatymo praktika taikoma Bendrovės ilgalaikiam turtui. Minėta praktika (apskaitos politika) turi būti atskleista RAS apraše ir atliekant Patikros procedūrą 2.3.1 palyginta su Aprašo nuostatomis. Skirtingu laikotarpiu įsigytam turtui gali būti taikoma skirtinga apskaitos politika dėl pasikeitusių Aprašo nuostatų.

Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimo procedūrų metu tikrinant nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momentą taip pat naudojami Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sąrašo, naudoto ataskaitinio laikotarpio RVA parengimui, duomenys. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sąrašo duomenų struktūra pateikiama Techninės užduoties 1 priede (Patikros procedūrose naudojamos sąvokos – 2.6 papunktis), pagal kurį RAS turto sąrašas – ataskaitinio laikotarpio RVA parengti naudotas IMNT vienetų sąrašas, kuriame pateikiama ši IMNT informacija: pavadinimas, inventorinis numeris, įvedimo į eksploataciją data, nusidėvėjimo pradžios data, įsigijimo vertė, suderinimo su Taryba data ir nutarimo numeris , nepaskirstomos įsigijimo vertės dalies detalizacija pagal RVA nurodytas nepaskirstomos vertės kategorijas, nusidėvėjimo normatyvas, turto pogrupis, pirminis priskyrimas, sukauptas nusidėvėjimas, likutinė vertė. Minėtų nusidėvėjimo apskaitos patikrinimo procedūrų metu gali būti naudojami ir Aprašo 2 priede „Ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ataskaita“ esantys duomenys.