Įeiti
Publikuota: 2020.03.04. Atnaujinta:

Dėl Patikros procedūros 2.4.1. b, Patikros procedūros 2.5.2. b, Patikros procedūros 4.2.1. b ir Patikros procedūros 5.4.2. b


Dėl pirminio turto paskirties identifikavimo patikrinimo (Patikros procedūra 2.4.1. b), turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimo (Patikros procedūra 2.5.2. b), pirminio darbo užmokesčio sąnaudų priskyrimo patikrinimo (Patikros procedūra 4.2.1. b), pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimo (2) (Patikros procedūra 5.4.2. b).

• Pirminio turto paskirties identifikavimo patikrinimo (Patikros procedūra 2.4.1. b)Iš netiesiogiai paslaugoms paskirstomo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkti po 5 turto vienetus kiekvienam sąnaudų centrui (netiesiogiai paskirstymo sąnaudų grupei) bei pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius turto priskyrimą. Pastaba: Įmonė turėtų pagrįsti, kad turtas yra  naudojamas konkrečiai paslaugai nurodytoje Sistemoje teikti.
• Turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimo
Patikros procedūra 2.5.2. b)Visiems 2.4.1 b) punkte atrinktiems turto vienetams patikrinti, ar netiesiogiai paslaugoms priskiriamas turtas iš sąnaudų centrų buvo paskirstytas paslaugoms naudojant pagal RAS aprašo nuostatas apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes ir RAS apraše nurodytas sąnaudų centrų ir paslaugų sąsajas.
• Pirminio DU (darbo užmokesčio) sąnaudų priskyrimo patikrinimo Patikros procedūra 4.2.1. b)Iš netiesiogiai paslaugoms paskirstomų DU vienetų atsitiktine tvarka atrinkti 5 (penkis) DU vienetus ir: - patikrinti ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. - pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų priskyrimą konkrečiam sąnaudų centrui (netiesiogiai paskirstomų sąnaudų grupei). Pastaba: Įmonė turėtų pagrįsti, kad DU vienetai yra susiję su tomis paslaugomis ir sistemomis su kuriomis pagal RAS aprašą susietas sąnaudų centras.
• Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimo
Patikros procedūra 5.4.2. b)Netiesioginės sąnaudos. Trims pasirinktiems sąnaudų centrams (netiesiogiai paskirstomų sąnaudų grupei) gauti DK (didžiosios knygos) sąskaitų (DK dimensijų) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkus po 10 įrašų, pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą. Pastaba: Įmonė turėtų pagrįsti, kad sąnaudos yra  susiję su tomis paslaugomis ir Sistemomis su kuriomis pagal RAS aprašą susietas sąnaudų centras.

Gautas paklausimas – Bendrovė nurodė, kad nenaudoja ir nenaudojo sąnaudų centrų, kurių sąvoka nurodyta minėtuose Patikros procedūrų 2.4.1, 2.5.2, 4.2.1 ir 5.4.2 punktuose, todėl prašo Tarybos išaiškinimo, ar Bendrovei būtina papildomai skirstyti sąnaudas pagal sąnaudų centrus (nors jų ir nenaudoja), ar procedūra bus laikoma atlikta, jeigu auditas atrinks sąnaudas pagal sąnaudų grupes.

Išaiškinimas – Techninės užduoties 1 priedo Patikros procedūros 2.5 papunktyje „sąnaudų centro“ sąvoka apibrėžiama kaip vidaus veikla (procesas) ar vidaus paslauga (produktas), kurioms tarpiniame sąnaudų paskirstymo etape yra priskiriama tam tikra netiesioginių sąnaudų suma pagal priežastingumo principą, siekiant paskirstyti netiesiogines sąnaudas galutinėms paslaugoms (produktams). Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 24 punktas numato, kad Bendrovė gali netiesioginių sąnaudų kategorijai priskirtas sąnaudas paskirstyti iš karto, naudodama sąnaudų paskirstymo kriterijus, objektyviausiai atspindinčius priežastinį sąnaudų formavimosi ryšį, arba naudodama tarpinius sąnaudų centrus verslo vienetams ir paslaugoms, kurie netiesiogiai lėmė tų sąnaudų atsiradimą (susiformavimą), t. y. visas netiesiogines sąnaudas pagal poreikį gali suskirstyti į sąnaudų centrus (paslaugų teikimo veiklų, klientų aptarnavimo veiklų, gedimų šalinimo veiklų ir t. t.). Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė nenaudoja sąnaudų centrų, Patikros procedūros 2.4.1 b), 2.5.2 b), 4.2.1 b) ir 5.4.2 b) bus traktuojamos kaip atliktos, jeigu Audito įmonė atrinks sąnaudas pagal sąnaudų grupes (netiesiogiai paskirstomų sąnaudų grupes), pagrindžiant kiekvieno netiesioginių sąnaudų paskirstymo kriterijaus atitiktį paslaugoms.