Įeiti
Publikuota: 2019.12.10. Atnaujinta: 2019.12.10

Dėl sąvokų „turto paskirstymo paslaugoms kriterijai“ ir „sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijai“ išaiškinimo (Patikros procedūros 2.5.1 ir 5.5.1)


• Turto paskirstymo kriterijų patikrinimo Patikros procedūros 2.5.1 Patikrinti, ar visi turto paskirstymo paslaugoms kriterijai (sąrašas pateikiamas kartu su RVA) atitinka RAS aprašo informaciją (a); patikrinti, ar visos naudojamos turto paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės apskaičiuotos pagal RAS aprašo nuostatas (b).
• Sąnaudų paskirstymo kriterijų patikrinimo
Patikros procedūros 5.5.1 Patikrinti, ar RAS apraše nurodyti sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijai atitinka Aprašo nuostatas (a); patikrinti, ar sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijai (sąrašas pateikiamas kartu su RVA) atitinka RAS aprašo informaciją (b); Patikrinti, ar visos naudojamos sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės apskaičiuotos pagal RAS aprašo nuostatas (c).

Gautas paklausimas – Ar Techninėje užduotyje vartojamos sąvokos „turto paskirstymo paslaugoms kriterijai“ ir „sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijai“ atitinka Šilumos kainų metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika), redakcijoje, kuri galiojo iki 2019 m. sausio 1 d., vartojamų sąvokų „turto nešiklis“ ir „sąnaudų nešiklis“ apibrėžimą?

Išaiškinimas – Taryba atkreipia dėmesį, kad iki 2019 m. sausio 1 d. galiojusioje Metodikoje vartotos nešiklio sąvokos apibrėžtis nebuvo pateikta. Nuo 2019 m. sausio 1 d. nešiklio sąvoka nebevartojama, o vartojama kriterijaus sąvoka, kuri yra apibrėžta Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau − Aprašas), 3.2 papunktyje. Aprašo 3.2 papunktis nurodo, kad kriterijus – veiksnys, kuriuo vadovaujantis pagal priežastingumo ryšį konkrečios pajamų, sąnaudų, ilgalaikio turto sumos yra priskiriamos galutinėms paslaugoms (produktams) ir (arba) verslo vienetams. Ūkio subjekto naudojamas kriterijus turi būti ekonomiškai pagrįstas, logiškai pateisinamas ir nustatytas nediskriminaciniais pagrindais.

Taryba informuoja, kad Techninėje užduotyje vartojamos sąvokos „turto paskirstymo paslaugoms kriterijai“ ir „sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijai“ atitinka Metodikos redakcijoje, kuri galiojo iki 2019 m. sausio 1 d., vartotas sąvokas „turto nešiklis“ ir „sąnaudų nešiklis“.