Įeiti
Publikuota: 2020.01.02. Atnaujinta:

Dėl turto vertės, finansuotos apyvartinių taršos leidimų (ATL) lėšomis, patikrinimo (Patikros procedūra 2.2.2)


• Turto vertės finansuotos ATL lėšomis patikrinimo Patikros procedūra 2.2.2 Gavus iš Įmonės Tarybos nutarimus (pažymas), kuriuose identifikuota ATL lėšomis finansuota turto vertė, patikrinti, ar ši vertė sutampa su RAS turto sąrašo bendra ATL lėšomis finansuota verte. (Pastaba. Vadovybės patvirtinimo laiške Įmonė patvirtina, kad Audito įmonei pateikti visi taikytini Tarybos nutarimai (pažymos).

Gautas paklausimas – Techninės užduoties 1 priede numatyta 2.2.2 patikros procedūra nustato, kad Bendrovė auditoriui turi pateikti Tarybos nutarimus (pažymas), kuriuose identifikuota ATL lėšomis finansuota IMNT vertė. Atsižvelgiant į tai, kad Tarybos nutarimuose (pažymose) nėra identifikuota ATL lėšomis finansuota atskirai kiekvieno turtinio vieneto vertė, Bendrovė prašo paaiškinti, kokius dokumentus bendrovė turi pateikti 2.2.2 patikros procedūrai atlikti.

Išaiškinimas – Turto įsigijimo vertės finansuotos ATL lėšomis patikrinimo patikros procedūra 2.2.2 numato, jog gavus iš įmonės Tarybos nutarimus (pažymas), kuriuose identifikuota ATL lėšomis finansuota turto vertė, auditorius privalo patikrinti, ar ši vertė sutampa su RAS turto sąrašo bendra ATL lėšomis finansuota įsigijimo verte. Todėl šiai patikros procedūrai nėra būtina, kad Tarybos nutarimuose (pažymose) būtų identifikuota ATL lėšomis finansuota atskirai kiekvieno turtinio vieneto įsigijimo vertė. Bendrovė auditoriui gali pateikti  Tarybos nutarimus (pažymas), kuriuose ATL lėšomis finansuota turto įsigijimo vertė yra identifikuota agreguotu IMNT vienetų lygmeniu (bendru sąrašu). Taryba atkreipia Bendrovės dėmesį, kad Nesuderinto turto vertės patikrinimo patikros procedūros 2.2.5 išnašoje taip pat yra nurodyta, kad bendru sąrašu suderinti turto vienetai yra tikrinami agreguotu lygmeniu.

Taryba pažymi, kad 2.2.2 patikros procedūra numato, jog įmonės vadovybės patvirtinimo laiške įmonė turi patvirtinti, kad auditoriui yra pateikti visi taikytini Tarybos nutarimai (pažymos).

Taryba atkreipia dėmesį, kad jeigu Bendrovė auditoriui negali pateikti visų taikytinų Tarybos nutarimų (pažymų), įmonės vadovybės patvirtinimo laiške turėtų būti pateiktas paaiškinimas, kokių Tarybos nutarimų (pažymų) trūksta ir kodėl Bendrovė negali pateikti visų taikytinų Tarybos nutarimų (pažymų) ir/arba kodėl agreguota ATL lėšomis finansuota įsigijimo vertė, kuri yra nurodyta  RAS sąraše, skiriasi nuo agreguotos ATL lėšomis finansuotos įsigijimo vertės Tarybos nutarimuose (pažymose). Patikros ataskaitos apie faktinius pastebėjimus (Techninės užduoties 2 priedas) 2.2.2  papunktyje „Turto vertės, finansuotos ATL lėšomis, patikrinimas" patikrą atlikęs auditorius privalo aprašyti šio patikrinimo metu atliktas procedūras (atskleidžiant iš įmonės gautą Tarybos nutarimų sąrašą) ir gautus rezultatus. Nustačius skirtumus − pateikti įmonės paaiškinimus.