Įeiti
Publikuota: 2020.03.04. Atnaujinta:

Dėl turto vertės finansuotos dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis patikrinimo (Patikros procedūra 2.2.1. c) – Vandens sektorius


Turto vertės finansuotos dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis patikrinimo Patikros procedūra 2.2.1. c) Iš per ataskaitinį laikotarpį įsigytų turto vienetų finansuotų vartotojų lėšomis, atsitiktine tvarka atsirinkti 10 vnt. ir patikrinti, ar RAS turto sąraše pateikti finansavimo vartotojų lėšomis duomenys sutampa su BA (buhalterinės apskaitos) informacija. Nustačius bent vieną neatitikimą, papildomai patikrinti dar 10 vnt.  Pakartotinai nustačius bent vieną neatitikimą, patikrinti visus per ataskaitinį laikotarpį įsigytus turto vienetus finansuotus vartotojų lėšomis.

Gautas paklausimas – Vandens sektoriaus bendrovė (toliau – Bendrovė) nurodė, kad sąvoką „vartotojai“ supranta taip, kaip tai yra apibrėžta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme (toliau – Įstatymas). Bendrovė prašo Tarybos patikslinti, ar šio teisės akto kontekste reikėtų suprasti sąvoką „vartotojas“, ar ji yra platesnė ir jeigu taip, tai prašoma išaiškinti, kaip ją reikėtų suprasti.

Išaiškinimas – Techninės užduoties 6 punktas nurodo, jog Techninėje užduotyje vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Įstatyme, Apraše bei kituose teisės aktuose, kuriais vadovaujantis Bendrovė tvarko savo buhalterinę apskaitą, atlieka apskaitos atskyrimą bei sąnaudų paskirstymą, rengia finansinę atskaitomybę bei reguliuojamosios veiklos ataskaitas. Patikros procedūroje 2.2.1 c) vartojama sąvoka „vartotojas“ yra apibrėžta Įstatymo 3 straipsnio 44 dalyje, t. y. fizinis asmuo, perkantis geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų paslaugas ne verslo, bet asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms ir sudaręs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Atkreiptinas dėmesys, kad Patikros procedūros 2.2.1 Duomenų šaltinių ir teisinio pagrindo skiltyje pateikiama nuoroda į Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 16.4.15 papunktį, kuris numato, kad ūkio subjektams, vykdantiems ilgalaikio turto paskirstymą verslo vienetams ir paslaugoms, draudžiama reguliuojamų kainų paslaugoms ir atitinkamiems verslo vienetams, į kurių sudėtį įeina reguliuojamųjų kainų paslaugos, priskirti ilgalaikio turto vienetų vertės dalį, sukurtą vartotojų ir abonentų lėšomis, prijungiant juos prie tinklų. Sąvoka „abonentas“ yra apibrėžta Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje, t. y. fizinis arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įsteigtas užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, perkantys geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti ir su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju ir (arba) paviršinių nuotekų tvarkytoju sudarę geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungę nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar išleidžiantys paviršines nuotekas į šių nuotekų tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas.

Atsižvelgiant į Aprašo 16.4.15 papunktyje įtvirtintą draudimą reguliuojamų kainų paslaugoms ir atitinkamiems verslo vienetams priskirti ilgalaikio turto vienetų vertės dalį, sukurtą tiek vartotojų, tiek ir abonentų lėšomis, bei tai, kad Įstatymas vartotojus ir abonentus apibrėžia kaip asmenis, perkančius geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas, taip pat įvertinus, kad kituose Tarybos reguliuojamuose sektoriuose vartotojo sąvoka nėra išskaidoma pagal tai, kokioms reikmėms asmuo perka paslaugas ar produktus, Tarybos nuomone, Patikros procedūroje 2.2.1. c) vartojama sąvoka „vartotojas“ turėtų būti suprantama plačiąja prasme, t. y. kaip ilgalaikio turto vertės dalį, sukurtą vartotojų ir abonentų lėšomis.