Įeiti
Publikuota: 2019.12.10. Atnaujinta:

Kokie teisės aktai nustato reikalavimus Reguliuojamosios veiklos ataskaitų (RVA) patikrai (Energetikos sektorius)


Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra – energetikos įmonei auditoriaus, audito įmonės kasmet teikiama paslauga, kurią atlikus pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) patvirtintą ar pratęstą galioti techninę užduotį pateikiama reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaita ir (ar) išvada.

Vadovaujantis nuo 2019 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiomis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 161 straipsnio 1 dalies nuostatomis, energetikos įmonės, kurių teikiamų paslaugų kainos yra valstybės reguliuojamos ir (ar) kurioms Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 1 dalies arba Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 7 dalies pagrindu nustatyti Tarybos įpareigojimai, susiję su reguliavimo apskaitos sistema, privalo užtikrinti, kad pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams, per 4 mėnesius, pagal Tarybos patvirtintą ar pratęstą galioti techninę užduotį, būtų atlikta jo parengtų reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra dėl ataskaitų atitikties Tarybos patvirtintiems reguliavimo apskaitos sistemos reikalavimams ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui ir reguliuojamosios veiklos ataskaitos, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaita ir (ar) išvada pateiktos Tarybai. Jeigu licenciją išdavė savivaldybės institucija, energetikos įmonė reguliuojamosios veiklos ataskaitas, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaitą ir (ar) išvadą pateikia licenciją išdavusiai institucijai tokia pačia tvarka ir terminais, kaip ir teikdama Tarybai.

Nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, bei karšto vandens tiekėjų pareiga rengti reguliuojamosios veiklos ataskaitas ir užtikrinti, kad būtų atlikta reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra, vadovaujantis Energetikos įstatymo 161 straipsnio nuostatomis, įtvirtinta Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 34 straipsnio 4 ir 5 dalyse.

Energetikos įmonių prievolės rengti reguliuojamosios veiklos ataskaitas ir užtikrinti, kad būtų atliekama jų patikra, įtvirtintos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio 12 dalies 2 punkte, 13 dalies 2 punkte ir 68 straipsnio 12 dalyje, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 11 dalyje, Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 4 punkte.

Vadovaujantis Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo", 58 punktu, ūkio subjekto Tarybai ar kitai reguliuojančiajai institucijai pateiktos metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitos privalo būti patikrintos nepriklausomo auditoriaus Energetikos įstatymo 161 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo" (toliau – Aprašas), 47 punktu, elektros energetikos įmonės Tarybai pateiktos metinės RVA privalo būti patikrintos nepriklausomo auditoriaus Energetikos įstatymo 161 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo", 45 punktu, ūkio subjekto Tarybai pateiktos metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitos privalo būti patikrintos nepriklausomo auditoriaus Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 161 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninė užduotis, kuria remiantis turi būti atliekamos energetikos įmonių 2019 m. ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros, patvirtinta Tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo".