Įeiti
Publikuota: 2019.12.10. Atnaujinta:

Kokie teisės aktai nustato reikalavimus RVA patikrai (Vandens sektorius)


Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra – geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui auditoriaus, audito įmonės kasmet teikiama paslauga, kurią atlikus pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) patvirtintą ar pratęstą galioti techninę užduotį pateikiama reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaita ir (ar) išvada.

Vadovaujantis nuo 2019 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiomis LietuvosRespublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 33 straipsnio 9 dalies nuostatomis, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas privalo užtikrinti, kad, pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams, per 4 mėnesius pagal Tarybos patvirtintą ar pratęstą galioti techninę užduotį būtų atlikta jo parengtų reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra dėl ataskaitų atitikties Tarybos patvirtintiems reguliavimo apskaitos sistemos reikalavimams ir (ar) metodui ir (ar) modeliui, ir reguliuojamosios veiklos ataskaitos, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaita ir (ar) išvada pateiktos Tarybai.

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 38 punktu, Tarybai pateiktas metinių reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys privalo būti patikrintas nepriklausomo auditoriaus Įstatymo 33 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka.

Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninė užduotis, kuria remiantis turi būti atliekamos geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų 2019 m. ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros, patvirtinta Tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“.