Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2019-06-28

Kokiais atvejais elektros energijos skirstymo sistemos operatorius nebuitiniam vartotojui turi taikyti 10 proc. nuolaidą nuo prijungimo įkainio?


Elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 10 punkte Tarybai nustatyta funkcija tvirtinti vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainius ir jų nustatymo metodiką. Taryba, vadovaudamasi Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos, patvirtintos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235, 6 punktu, nustato prijungimo įkainį 1 kW elektros energijos įrenginių leistinosios naudoti galios įrengti ar padidinti, kaip investicijų į įrenginius, medžiagas ir darbus, nesusijusių su elektros tinklo tiesimu, sumos per praėjusius kalendorinius metus santykį su įrengtąja galia per praėjusius kalendorinius metus atitinkamoje vartotojų grupėje. 

Nustačiusi šį įkainį, atitinkantį 100 proc., Taryba, vadovaudamasi Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktais, buitiniams vartotojams apskaičiuoja 20 proc. atitinkantį įkainį už 1 kW leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą ir analogišką įkainį nebuitiniams vartotojams, kuris atitinka 40 proc. bendro įkainio. Šiuo metu apskaičiuojant 100 proc. įkainį už 1 kW leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, yra sumuojamos praėjusiais kalendoriniais metais operatoriaus patirtos išlaidos, susijusios su leistinosios naudoti galios įrengimu ar padidinimu buitiniams ir nebuitiniams vartotojams. Tuo tarpu Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127, 14 punkte nustatyta, kad elektros tinklų tiesimo projektus buitinių vartotojų prijungimui rengia operatorius, todėl atitinkamai šios išlaidos yra įtraukiamos į 100 proc. atitinkančio įkainio už 1 kW įrengimą ar padidinimą skaičiavimus.

Nebuitiniams vartotojams nustatytame įkainyje už 1 kW yra įskaičiuota dalis operatoriaus išlaidų, kurios buvo patirtos projektuojant buitinių vartotojų prijungimą prie elektros tinklų, t. y. nebuitiniai vartotojai per prijungimo įmoką dengia dalį projektavimo sąnaudų. Taip pat minėto Prijungimo aprašo 14 punkte yra numatyta, kad nebuitiniai vartotojai, pageidaujantys prijungti savo objektų elektros įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų, šių elektros tinklų tiesimo projektavimo darbus organizuoja savo lėšomis. Įvertinus tai, kad nebuitiniai vartotojai dengia dalį projektavimo sąnaudų per jiems taikomą įkainį už 1 kW leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą bei patiria sąnaudas rengdami savo objekto prijungimo projektą, siekiant užtikrinti, jog vartotojams būtų kompensuota dalis jiems priskirtų projektavimo sąnaudų, nebuitiniams vartotojams yra taikoma Metodikos 13 punkte numatyta 10 proc. nuolaida nuo prijungimo įkainių. Šios nuolaidos nebuitiniams vartotojams taikymas yra tiesiogiai susijęs su projektavimo išlaidų atspindėjimu 1 kW įkainyje. Todėl, nepriklausomai nuo to, ar nebuitinis vartotojas pagal Prijungimo aprašo 14 punktą organizuoja projektavimo darbus pats savo lėšomis, ar pagal Prijungimo aprašo 33 punktą šiuos darbus nebuitinio vartotojo lėšomis organizuoja Operatorius, siekiant išvengti dvigubo nebuitinių vartotojų apmokestinimo, turėtų būti taikoma Metodikos 13 punkte nustatyto dydžio nuolaida.