Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2019-06-28

Ar privaloma viešai skelbti informaciją apie energetikos įmonių sąnaudas, susijusias su teisės aktų nustatyta tvarka licencijuojama veikla arba veikla, kuriai taikomos valstybės reguliuojamos kainos?


Energetikos įmonių viešos informacijos skelbimo tvarką numato Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) kitiems asmenims taisyklės, patvirtintos 2010 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-145, kurių 46 punkte nurodoma, jog energijos tiekėjų informacija apie reguliuojamos veiklos sąnaudas yra vieša. Minėtų Taisyklių 48 punkte nurodomi vieši energijos tiekėjų reguliuojamos veiklos sąnaudų straipsniai, įskaitant darbo apmokėjimo ir darbuotojų socialinio draudimo straipsnius.

Taryba 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761 patvirtino Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja viešai privalomos skelbti informacijos reikalavimus asmenims, vykdantiems veiklą, kuriai reikalinga licencija, leidimas ir (ar) kuriems taikomos valstybės reguliuojamos kainos, taip pat nepriklausomiems šilumos gamintojams ir Tarybai, įskaitant informacijos apie reguliuojamos veiklos sąnaudas skelbimo ir atnaujinimo savo interneto svetainėse reikalavimus. Prie minėtame Apraše nurodytos viešai skelbtinos informacijos yra nurodytas ir imperatyvus reikalavimas skelbti informaciją apie sąnaudas, susijusias su teisės aktų nustatyta tvarka licencijuojama veikla arba su veikla, kuriai taikomos valstybės reguliuojamos kainos. 

Atkreipiame dėmesį, kad Tarybos reguliuojamų veiklų kainodara nereikalauja darbo užmokesčio sąnaudų skaidymo pagal atskiras pareigybes, o kainodariniais tikslais nustatomas bendras energetikos įmonės reguliuojamos veiklos darbo užmokesčio fondas. Energetikos įmonės pačios nusprendžia, kaip paskirstyti šį fondą personalui, nustatydamos darbo užmokestį darbo sutartyse, diferencijuodamos jį taikant įvairias skatinimo sistemas ir pan. Dėl šios priežasties Taryba, vadovaudamasi teisės aktų nuostatomis bei siekdama padidinti informacijos apie sąnaudas skaidrumą, yra patvirtinusi Rekomendacijas, kaip turi būti detalizuojamas energetikos įmonės valdymo organų darbo užmokestis.