Įeiti
Publikuoti: 2019-06-05. Atnaujinta:

Dėl šilumos gamybos įrenginių balansavimo funkcijai atlikti parinkimo


Komisija  atkreipia dėmesį, jog šilumos gamybos įrenginiai, dalyvavę šilumos supirkimo aukcione, bet jo nelaimėję ir šilumos įrenginiai, aukcione nedalyvavę, negali būti tapatinami. Pažymime, jog tuo atveju, jei šilumos gamybos įrenginys nedalyvavo šilumos aukcione (išskyrus rezervinius bei šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančius įrenginius) iš tokio įrenginio šilumos supirkti nėra galimybių, kadangi toks veiksmas neatitiktų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 101 straipsnio 1 dalies nuostatų.

Vadovaujantis Komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo" patvirtinto Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado (toliau – Sąvadas) 91 punktu, vienam iš šilumos įrenginių, veikiančių konkrečioje sistemoje, visiškai ar dalinai sumažinus šilumos gamybą, to įrenginio šilumos gamybos galia turi būti kompensuojama kitais sistemoje veikiančiais šilumos įrenginiais. Paaiškiname, jog minėtame Sąvado punkte naudojama veikiančių šilumos įrenginių sąvoka neapsiriboja šilumą konkrečiu momentu gaminančiais įrenginiais, t. y. sistemoje veikiantys įrenginių sąvoka apima ir įrenginius, kurie dalyvavo šilumos aukcione, tačiau jo nelaimėjo.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Sąvado 87 punkte nurodoma, kad šilumos perdavimo tinklo balansavimas[1] turi būti vykdomas atsižvelgiant į Sąvado 81 punkte numatytus kriterijus bei Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo" patvirtintame Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše (toliau – Aukcionų tvarka) numatytus šilumos supirkimo prioritetus. Pažymime, kad Sąvado 81 punkte tarp būtinų įvertinti aplinkybių yra įvardinamos šios: „81.1. šilumos aukciono būdu nustatytus planuojamus supirkti šilumos kiekius iš nepriklausomų šilumos gamintojų ir (ar) planuojamus gaminti nuosavais šilumos gamybos įrenginiais <....> 81.5. šilumos įrenginio galimumą pateikti reikiamos temperatūros šilumnešį". Įvertinus Aukcionų tvarkos nuostatas, atkreipiame dėmesį, kad šilumos aukcionai yra organizuojami likus ne mažiau kaip mėnesiui iki faktinio šilumos gamybos ir supirkimo momento, todėl neatmestina tikimybė, jog įrenginys, nelaimėjęs šilumos aukciono gali būti neparengtas šilumos gamybai kito įrenginio šilumos gamybos apribojimo ar nutraukimo metu. Į tai atsižvelgus, Komisijos vertinimu, šilumos aukciono nelaimėjusio įrenginio panaudojimas kito įrenginio balansavimui yra grindžiamas ne prievole, bet šilumos tiekėjo ir kitų sistemoje veikiančių ūkio subjektų bendradarbiavimu siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir kokybės parametrus atitinkančios šilumos tiekimą vartotojams.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad remiantis aukščiau nurodytu Sąvado 87 punktu, parenkant šilumos gamybos įrenginius balansavimo funkcijai atlikti taip pat turi būti atsižvelgiama ir į Aukcionų tvarkos V skyriuje „Šilumos supirkimo prioritetų nustatymas" nustatytas sąlygas, t.y. šiluma superkama prioritetą teikiant mažiausiai kainai. Bendrovės aprašytu atveju turi būti įvertinama, ar šilumos gamybos įrenginio panaudojimas užtikrins patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams už mažiausią šilumos kainą. Paaiškiname, kad šilumos tiekėjui pagal Aukcionų tvarkos nuostatas taip pat yra pavesta eksploatuoti šilumos poreikio piko pajėgumus ir rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančius įrenginius, kurie taip pat gali būti panaudojami šilumos gamybą apribojusio ar nutraukusio įrenginio balansavimui. Įvertinus tai, kad minėtų šilumos poreikio piko bei rezervinius pajėgumus užtikrinančių įrenginių išlaikymo sąnaudos yra įvertintos šilumos kainoje ir dengiamos vartotojų, šilumos tiekėjas šių įrenginių šilumos savikainą turi vertinti kintamųjų sąnaudų apimtyje bei įsitikinti, kad šilumos gamyba balansavimo funkcijos metu yra vykdoma mažiausiomis galimomis sąnaudomis. 

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, šilumos perdavimo tinklo balansavimo funkcijai atlikti gali būti naudojami ir šilumos aukcione dalyvavę, bet jo nelaimėję įrenginiai, jei 1) tokie įrenginiai yra pasirengę šilumos gamybai ir 2) jei šilumos gamyba (supirkimas) šiais įrenginiais atitinka Aukcionų tvarkoje numatytus šilumos supirkimo prioritetus ir 3) yra pigesni nei šilumos tiekėjo eksploatuojamų piko pajėgumų kintamosios sąnaudos apskaičiuotos pagal Aukcionų tvarkos 14.1 punktą.


[1] Šilumos perdavimo tinklo balansavimo sąvoka yra apibrėžta Sąvado 86 punkte: „86. Šilumos tiekimo tinklų balansavimu laikoma šilumos tiekimo sistemoje veikiančių šilumos įrenginių darbo režimo keitimas tuo atveju, kai vienas iš sistemoje veikiančių šilumos įrenginių tiekia šilumą, neatitinkančią šilumos kokybės reikalavimų arba dėl šilumos įrenginio gedimų nutraukiama šilumos gamyba."