Įeiti
Publikuoti: 2019-03-22. Atnaujinta: 2019-03-22

Kaip skaičiuojamos balansavimo sąnaudos?


Šilumos perdavimo tinklo balansavimo tvarką reglamentuoja Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadas, patvirtintas Komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo" (toliau – Sąvadas).

1. Tuo atveju, jei NŠG ties DVP nustatytos galios riba patiekia didesnį šilumos kiekį nei buvo nustatyta, NŠG privalo atlyginti šilumos tiekėjo patirtas balansavimo sąnaudas, apskaičiuojamas pagal formulę:

vienas_final.jpg

2. Tuo atveju, jei NŠG ties DVP nustatytos galios riba patiekia mažesnį šilumos kiekį nei buvo nustatyta, NŠG privalo atlyginti šilumos tiekėjo patirtas balansavimo sąnaudas, apskaičiuojamas pagal formulę:

antras_final_final.jpg

Pažymėtina, jog abejais aukščiau nurodytais atvejais yra vertinamas konkretaus NŠG faktiškai pagaminto šilumos kiekio skirtumas nuo kiekio, kurį NŠG turėjo pagaminti pagal galiojusį DVP. Pavyzdžiui, galiojant DVP, pagal kurį NŠG turi pagaminti ir į tinklą patiekti 100 MWh, tuo atveju jei NŠG DVP galiojimo metu laikinai nutraukia šilumos gamybą ar ilgiau nei 3 valandas neišlaiko šilumos kokybės parametrų, ir dėl to NŠG faktiškai pagamintas šilumos kiekis sudaro 60 MWh, toks NŠG šilumos tiekėjui atlygina balansavimo sąnaudas apskaičiuojamas pagal šių šilumos kiekių skirtumą, t .y. 40 MWh (100 MWh – 60 MWh = 40MWh)

Papildomai atkreiptinas dėmesys, jog tuo atveju, jei priežasčių, dėl kurių NŠG apribojo ar nutraukė šilumos gamybą, pašalinimo terminas yra ilgesnis nei galiojusio DVP galiojimo terminas, o NŠG iki sekančio periodo DVP sudarymo ir paskelbimo šilumos tiekėjui nepranešė apie ilgesnį minėtų priežasčių likvidavimo terminą, NŠG dengtinos balansavimo sąnaudos yra skaičiuojamos ir remiantis DVP sekančiam periodui. Pavyzdžiui, DVP yra sudaromas 24 valandų (vienos paros) periodui ir pateikiamas visiems gamintojams iki kiekvienos dienos 12 valandos. DVP įsigalioja kiekvienos paros pradžioje 00:00 val. Galiojant pirmosios dienos DVP, NŠG nutraukė šilumos gamybą (06:00 val.) dėl šilumos gamybos įrenginių gedimo. Dėl didesnės remonto darbų apimties nei buvo planuota pastebėjus gedimą, NŠG šilumos tiekėją (13:00 val.) informavo apie ilgesnį remonto darbų terminą (iki antrosios dienos 09:00 val.). Atsižvelgiant į tai, kad NŠG šilumos tiekėją informavo jau paskelbus ir antrosios dienos DVP, balansavimo sąnaudos NŠG yra skaičiuojamos ir už antrąją dieną NŠG nepagaminto šilumos kiekio.

Apibendrinant visą tai, kas išdėstyta, paaiškiname, kad jei NŠG nepatiekia DVP numatyto šilumos kiekio ar tiekiama šiluma neatitinka nustatytų kokybės reikalavimų, šilumos tiekėjas atlieka šilumos perdavimo tinklo balansavimą. NŠG dengtinos balansavimo sąnaudos priklauso nuo NŠG faktiškai į tinklus patiekto šilumos kiekio neatitikimo su šilumos kiekiu, kurį NŠG privalėjo patiekti pagal DVP, bei nuo šilumos tiekėjo balansavimo šilumos ir NŠG tiekiamos šilumos kainų skirtumo.

NŠG tinkamai informavus šilumos tiekėją, kad NŠG atitinkamu laikotarpiu negalės patiekti šilumos kiekio ir (ar) išlaikyti tinkamų šilumos kokybės reikalavimų, šilumos tiekėjas, sudarydamas ateinančio laikotarpio DVP, privalo į tai atsižvelgti ir numatyti šilumos supirkimą iš NŠG pagal pateiktą informaciją.