Įeiti
Publikuoti: 2019-03-22. Atnaujinta: 2019-03-22

Kas laikytina šilumos perdavimo tinklo balansavimu?


Šilumos perdavimo tinklo balansavimo tvarką reglamentuoja Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadas, patvirtintas Komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ (toliau – Sąvadas).
Visų pirmą paaiškiname, kad dispečerinio šilumos gamybos valdymo planas (toliau – DVP) yra preliminarus šilumos tiekėjo dispečerio sudarytas 24 valandų šilumos gamybos grafikas, kuriame nustatoma atskirų nepriklausomo šilumos gamintojo (toliau – NŠG) ir šilumos tiekėjo valdomų šilumos įrenginių generuotina valandinė galia (Sąvado 5.1 papunktis). Šilumos tiekėjas, likus ne mažiau kaip 12 valandų iki šilumos gamybos veiklos pradžios sudaro ir NGŠ pateikia DVP ateinančiam 24 valandų laikotarpiui. Šilumos tiekėjas DVP gali sudaryti ilgesniam (iki 72 valandų, o tuo atveju jei 72 valandų laikotarpis baigiasi ne darbo dienos metu – iki sekančios darbo dienos pabaigos) laikotarpiui (Sąvado 80 punktas).
Šilumos tiekimo tinklų balansavimu laikoma šilumos tiekimo sistemoje veikiančių šilumos įrenginių darbo režimo keitimas tuo atveju, kai 1) vienas iš sistemoje veikiančių šilumos įrenginių tiekia šilumą, neatitinkančią šilumos kokybės reikalavimų (žr. Sąvado XII skyrių), neišlaikoma DVP nustatytą generuotiną šilumos galią, arba 2) dėl šilumos įrenginio gedimų nutraukiama šilumos gamyba (Sąvado 86 punktas).
Remiantis Sąvado 90 punktu, Šilumos tiekėjas šilumos perdavimo tinklus gali balansuoti:
1) naudodamas nuotoliniu būdu šilumos tiekėjo valdomus, automatizuotu režimu veikiančius, NŠG šilumos įrenginius;
2) pateikdamas pakoreguotus DVP NŠG;
3) naudodamas savo valdomus šilumos įrenginius.
Visais atvejais vienam iš šilumos gamybos įrenginių, veikiančių konkrečioje sistemoje, visiškai ar dalinai sumažinus šilumos gamybą, to įrenginio šilumos gamybos galia turi būti kompensuojama (balansuojama) kitais, sistemoje veikiančiais šilumos įrenginiais (Sąvado 91 punktas).
Pažymėtina, kad kai konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje veikiantis NŠG ties DVP nustatytos šilumos galios riba nepatiekia šilumos kiekio ir (arba) neišlaiko šilumos kokybės reikalavimų, ilgiau nei 3 valandas nuo šilumos tiekėjo dispečerio nurodymų, šilumos tiekėjas privalo pakoreguoti ateinančių 24 valandų dispečerinio valdymo planą, bei sumažinti šilumos supirkimą iš NŠG (Sąvado 92 punktas). Taip pat, šilumos tiekėjas iš NŠG gavęs informaciją, kad NŠG per 24 valandas nespės likviduoti priežasčių, dėl kurių nebuvo pagamintas šilumos kiekis arba nebuvo išlaikyti šilumos kokybės reikalavimai, bei terminą, per kurį NŠG įsipareigoja tokias priežastis pašalinti, šilumos tiekėjas atitinkamam laikotarpiui pakoreguoja DVP, nustatydamas mažesnį šilumos supirkimą arba išvis nutraukdamas šilumos supirkimą iš NŠG (Sąvado 94 punktas).