Įeiti
Publikuoti: 2021-05-10. Atnaujinta: 2021-05-10

​Rekomendacija šilumos tiekėjams skelbti šilumos gamybos duomenis realiu laiku


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), gauna rinkos dalyvių pastabų, kad šilumos tiekimo sistemoje veikiantiems nepriklausomiems šilumos gamintojams (toliau – NŠG), siekiant stebėti ir operatyviai reaguoti į besikeičiančią situaciją tinkle, trūksta informacijos apie šilumos perdavimo tinkle realiu laiku veikiančius šilumos gamybos šaltinius, dėl ko tarp NŠG ir šilumos tiekėjų kyla nesusitarimų ir ginčų dėl šilumos gamybos įrenginių panaudojimo bei tinklo balansavimo.

Vadovaujantis Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado, patvirtinto Tarybos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3- 6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo" (toliau – Sąvadas), 85 punktu, šilumos tiekėjas atsako už nenutrūkstamą šilumos tiekimą vartotojams, šilumnešio parametrų nukrypimus centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, taip pat privalo palaikyti tinkamą šilumos perdavimo tinklų darbo režimą ir šilumnešio parametrus šilumos perdavimo tinkle. Šilumos tiekėjas atsako už šilumos perdavimo tinklo balansavimą ir turi teisę spręsti dėl bendro optimalaus tinklo siurblių bei uždaromosios ir (ar) reguliavimo armatūros valdymo.

Pagal Sąvado 79 punktą, dispečerinį valdymą atlieka šilumos tiekėjas, nustatydamas savo paties ir NŠG valdomų šilumos įrenginių generuojamas galias, taip pat šilumos perdavimo operatyvinį režimą siekiant užtikrinti vartotojų poreikį. NŠG šilumą į perdavimo tinklą tiekia laikydamiesi šilumos tiekėjo nustatytų techninių sąlygų ir vykdo perdavimo tinklo dispečerio nurodymus (Sąvado 84 punktas).

Sąvado 88 punkte nurodyta, kad, šilumos tiekėjas turi teisę nustatyti, jog visų sistemoje veikiančių NŠG bei prie šilumos perdavimo tinklo ketinančių prisijungti potencialių NŠG sumontuoti komercinės apskaitos prietaisai užtikrintų galimybę nuolat nuotoliniu būdu (realiu laiku) teikti duomenis šilumos tiekėjui, būtinus užtikrinti, kad į šilumos perdavimo tinklą tiekiama šiluma atitiktų šilumos tiekėjo nustatytus techninius reikalavimus, o jos galia – suderintą galią, įskaitant šilumos tiekimo parametrus (temperatūros grafiką, slėgį, šilumnešio srautą ir kt.). Tokiais atvejais Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje privalo būti numatyta, kokią informaciją šilumos tiekėjo dispečerio tarnybai NŠG nuotoliniu būdu ir realiu laiku teikia, įtraukiant šią:

88.1. ties šilumos apskaitos vieta į šilumos perdavimo tinklą tiekiamo vandens srauto (m3/h), slėgio P1, P2 (bar), temperatūros T1, T2 (°C), šilumos srauto (MW), vandens srauto integratoriaus (m3) ir šilumos srauto integratoriaus (MWh) duomenis;

88.2. vandens nutekėjimo prisijungimo tinkluose kontrolės sistemos signalą, jei atskiriamojo šilumokaičio įrengimo vieta nesutampa su šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytos atsakomybės už šilumos tinklų eksploatavimą ribomis.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, siekiant atliepti į rinkos dalyvių pastabas, bei padidinti informacijos apie šilumos tiekimo sistemoje vykstančius šilumos gamybos procesus prieinamumą sistemoje veikiantiems NŠG ir kitiems rinkos dalyviams bei sudaryti sąlygas sistemoje veikiantiems NŠG stebėti ir operatyviai reaguoti į besikeičiančią situaciją tinkle, tuo pačiu padidinant šilumos gamybos valdymo skaidrumą, ypatingai tais atvejais, kai šilumos tiekėjas disponuoja Sąvado 88 punkte nurodytais NŠG šilumos tiekimo duomenimis, rekomenduojame šilumos tiekėjams užtikrinti geranorišką duomenų prieinamumą ir viešai savo interneto tinklalapiuose (pageidautina žemėlapio formatu) skelbti realiu laiku vykstančios šilumos gamybos duomenis, t. y. nurodant prie tinklo prijungtus šilumos gamybos šaltinius (įskaitant ir šilumos tiekėjų piko/rezervo pajėgumų įrenginius) ir jų generuojamas šilumos gamybos galias, MW, taip pat informacinius pranešimus apie numatomus pokyčius šilumos gamyboje (incidentus, planuojamus pasikeitimus ir pan.).