Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2019-06-28

Kuriam verslo vienetui ir paslaugai Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinėse ataskaitose turi būti priskirtos palūkanų šilumos pirkėjams ir vartotojų delspinigių pajamos?


Šilumos kainų nustatymo metodikos 18 punktu punktas numato, kad ūkio subjektas, vykdydamas apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą, ataskaitinio laikotarpio pajamas turi paskirstyti tiesiogiai verslo vienetams, o jeigu ataskaitinio laikotarpio pajamų negalima tiesiogiai priskirti konkretiems verslo vienetams, pajamas turi paskirstyti naudojant atitinkamus pajamų nešiklius ir laikantis minėtos Metodikos 10 punkte nurodytų principų. 

Pajamų priskyrimo tvarka Tarybos reguliuojamiems verslo vienetams ir paslaugoms yra numatyta Tarybos tinklalapyje skelbiamų Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinių rekomendacijų 5 skyriuje, kuriame numatyta, kad šilumos tiekimo veiklai priskiriamos tik pajamos už parduotą šilumos kiekį, o karšto vandens tiekimo paslaugai priskinamos pajamos, kurios gaunamos parduotą karšto vandens kiekį dauginant iš karšto vandens kainos ir atėmus pajamų dalį gautą už suvartotą šilumos kiekį karštam vandeniui paruošti. 

Palūkanų šilumos pirkėjams ir vartotojų delspinigių pajamas priskiriant Tarybos reguliuojamiems verslo vienetams ir (ar) paslaugoms būtų nekorektiškai apskaičiuojamas ūkio subjekto ataskaitinio laikotarpio šilumos tiekimo veiklos rezultatas ir dėl to, taikant Metodikos 74.9 papunkčio nuostatą, būtų nekorektiškai nustatoma paskutinių dvejų metų ūkio subjekto faktinės ir Tarybos nustatytos investicijų grąžos neatitiktis. Todėl Taryba siūlo palūkanų šilumos pirkėjams ir vartotojų delspinigių pajamas Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinėse ataskaitose rinkinyje priskirti nereguliuojamos veiklos verslo vienetui.