Įeiti
Publikuoti: 2018-08-31. Atnaujinta: 2020-01-27

Kaip skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas?


Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas reglamentuotas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  (toliau – Taryba) 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu  Nr. O3E-459. 

Skaičiuojant nusidėvėjimo sąnaudas ir nustatant bei paskirstant ilgalaikio turto balansines vertes verslo vienetams ir paslaugoms, būtina laikytis Aprašo 21.1 papunkčio nuostatos, nurodančios, kad skaičiuodamas ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas ūkio subjektas privalo taikyti Tarybos nustatytą ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį ir tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo metodą, išskyrus šiuos atvejus:

  • jei ilgalaikio turto vienetams Aprašo 1 priede nėra nustatyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpio, jiems Ūkio subjektas turi pasirinkti ir taikyti ekonomiškai pagrįstą ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį Verslo apskaitos bei Tarptautiniuose apskaitos standartuose nustatyta tvarka (21.2 papunktis);

  • kai ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir (ar) pagerina jo naudingąsias savybes ir šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (ar) patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas, ilgalaikio turto vertė ir (ar) ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas bei nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpis koreguojamas Verslo apskaitos arba Tarptautiniuose apskaitos standartuose nustatyta tvarka (21.4 papunktis);

  • kai Ūkio subjekto įstatinis kapitalas didinamas turtiniu įnašu, ūkio subjektas, skaičiuodamas šio ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo sąnaudas, gali taikyti kitokį, nei Tarybos nustatytą ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpį (21.6 papunktis).

Ilgalaikį materialųjį turtą pradėjus naudoti, nusidėvėjimas (taikant Tarybos nustatytą ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį) pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos. 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas suskaičiuojamas dalinant ilgalaikio turto įsigijimo vertę iš Tarybos nustatyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpio. Ilgalaikio turto vertė ataskaitinių metų gale yra suskaičiuojama iš ilgalaikio turto įsigijimo vertės atimant sukauptą metinį nusidėvėjimą, suskaičiuotą taikant Tarybos nustatytą ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį.