Įeiti
Publikuoti: 2022-07-19. Atnaujinta: 2022-07-19

Kas yra energetikos darbuotojų atestavimo informacinė sistema (​EDAIS)?Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 8, 131, 21, 22, 23​​, 24, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 281 ir 282 straipsniais įstatym​o, (toliau – Energetikos įstatymas) 281 straipsnio 3 dalimi, kuria Energetikos darbuotojų atestavimo informacinę sistemą (toliau – EDAIS).

Vienas iš Energetikos įstatymo nustatytų šios srities reikalavimų, kad energetikos objektus, įrenginius įrengiantys ir eksploatuojantys darbuotojai (energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos objektų, įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklai, energetikos objektus, įrenginius įrengiantys ir (ar) eksploatuojantys inžinerinių ir darbininkų kategorijų energetikos darbuotojai, toliau – energetikos darbuotojai) būtų reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai pasirengę atlikti jiems pavestas užduotis. Pagal savo reikšmę šalies energetikos sistemai, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoti energetikos darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikacija užtikrina efektyvų, saugų ir kokybišką energetikos įrenginių įrengimą ir (ar) eksploatavimą, o tai tiesiogiai susijęs su darniu energetikos sektoriaus veikimu.

Priimti Energetikos įstatymo poįstatyminiai teisės aktai, susiję su energetikos darbuotojų atestavimo veikla yra:

1. Energetikos darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-423 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas);

2. Bendroji energetikos darbuotojų atestavimo schema, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. O3E-1458 ,,Dėl Bendrosios energetikos darbuotojų atestavimo schemos patvirtinimo“ (toliau – Schema);

3. Leidimų verstis energetikos darbuotojų atestavimo veikla išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-99 „Dėl Leidimų verstis energetikos darbuotojų atestavimo veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

4. Atestavimo įstaigų kompetencijos vertinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. O3E-578 ,,Dėl Atestavimo įstaigų kompetencijos vertinimo taisyklių patvirtinimo“.