Įeiti
Publikuoti: 2020-01-15. Atnaujinta: 2022-04-06

Energetikos darbuotojų atestavimo kontrolė


​​NAUJA! Energetikos darbuotojų atestavimo informacinės sistemos projektas ​

​Energetikos darbuotojus atestuoja sertifikavimo įstaigos, kurios su Taryba nustatyta tvarka suderino ir pasitvirtino energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemas pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“, arba energetikos įmonės pagal Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220, reikalavimus.​

Sertifikavimo schemų derinimas

​Taryba, vadovaudamasi Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. O3E-252, nurodytais reikalavimais, derina sertifikavimo įstaigų parengtas energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemas ir kitus dokumentus, reikalingus vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą.

Sertifikavimo įstaigos, norinčios su Taryba suderinti parengtą energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemą ir kitus Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)" nurodytus dokumentus, Tarybai turi pateikti laisvos formos prašymą dėl energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos suderinimo. Prašymas turi būti pildomas atsižvelgiant į rekomendacijas, nurodytas Aprašo 7 punkte. Kartu su prašymu turi būti pateikti Aprašo 8 punkte išvardyti dokumentai.

Sertifikavimo įstaigos prašymo nagrinėjimas trunka iki 20 darbo dienų nuo jo užregistravimo Taryboje dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas dar iki 20 darbo dienų, jei prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio organizavimu.

Vios šiame sąraše energetikos darbuotojus sertifikuojančios įstaigos akredituotos Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai" nuostatas.

Daugiau informacijos apie akredituotas energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigas rasite Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje  („Akredituotos įstaigos", skilis „Asmenų sertifikavimo įstaigos").

Informacija apie atestuotus energetikos darbuotojus​

​Taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 patvirtinto Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo 12.5 papunkčio reikalavimais, analizuoja iš sertifikavimo įstaigų ir energetikos įmonių gautą informaciją apie atestuotus energetikos darbuotojus, atestavimo procesą, periodiškai ją vertina ir, pasibaigus kalendoriniams metams, savo interneto svetainėje skelbia apibendrintą informaciją.

Informacija apie sertifikavimo įstaigose ir energetikos įmonėse atestuotus energetikos darbuotojus pateikiama Tarybai elektroninėmis priemonėmis, užpildant Informacijos apie atestuotus energetikos darbuotojus formą, patvirtintą Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. O3E-252. 

Apibendrinta informacija apie 2022 m. sertifikavimo įstaigose ir energetikos įmonėse atestuotus energetikos darbuotojus​​.

Dažnai užduodami klausimai dėl įmonių atestavimo​
Kokios akredituotos sertifikavimo įstaigos vykdo energetikos darbuotojų atestavimą?
​Kokius dokumentus pateikti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai norint gauti atestatą, suteikiantį teisę įrengti energetikos įrenginius ir/ar eksploatuoti energetikos įrenginius?
Kokius atestatus turi gauti įmonė, jei planuoja vykdyti elektros instaliacijos (iki 1000 V įtampos) darbus?
Ar energetikos įmonė gali atestuoti savo įmonės darbuotojus?
Kokie išsilavinimo reikalavimai keliami energetikos įmonių, neeksploatuojančių valstybinės svarbos energetikos objektų, vadovams (pavaduotojams) ar jų įgaliotiems asmenims, atsakingiems už energetikos įrenginių eksploatavimo veiklą?
Kokie reikalavimai keliami įmonei, norinčiai papildyti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (anksčiau – Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos) išduotą atestatą, suteikiantį teisę atlikti elektros įrenginių matavimus?
​Ar gali fizinis asmuo (namo pirmininkas ar kitas asmuo pagal sutartį, sudarytą su daugiabučio gyvenamojo namo bendrija) vykdyti namo šilumos ūkio priežiūrą?
Kokie reikalavimai keliami įstaigai, norinčiai tapti sertifikavimo įstaiga, vykdančia energetikos darbuotojų atestavimą?
Ar energetikos įmonė gali suteikti darbų vadovams energetikos darbuotojo kvalifikaciją vadovauti objektų ir įrenginių statybai (montavimui)?
Kokiu atveju statybos ir montavimo darbus atliekanti įmonė turi turėti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduodamus energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatus?
​Ar yra sąrašas, kuriame būtų nurodyta, kokias priemones (įrankius, matavimo prietaisus ar kt.) privalo turėti įmonė, norinti vykdyti elektros, automatikos paleidimo-derinimo darbus energetikos įrenginiuose (iki 1000 V)?
Ar įmonė, atliekanti 0,4-10 kV elektros oro linijų trasų valymo (medžių ir krūmų kirtimo, linijų valymo, medžių genėjimo) darbus, privalo turėti Tarybos atestatą ir galėtų prisijungti prie nurodymų įforminimo programos (NĮP)?
Ar veikiančių dujotiekių povandeninių perėjų apžiūras ir remontą atlikti gali tik atestuota įmonė ir atestuoti energetikos darbuotojai?
Per kiek laiko išduodamas atestatas eksploatuoti energetikos įrenginius?