Įeiti
Publikuota: 2020.01.15. Atnaujinta: 2020.03.16

Energetikos darbuotojų atestavimo kontrolė


Energetikos darbuotojus atestuoja sertifikavimo įstaigos, kurios su Taryba nustatyta tvarka suderino ir pasitvirtino energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemas pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“, arba energetikos įmonės pagal Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220, reikalavimus.​

Sertifikavimo schemų derinimas

​Taryba, vadovaudamasi Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. O3E-252, nurodytais reikalavimais, derina sertifikavimo įstaigų parengtas energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemas ir kitus dokumentus, reikalingus vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą.

Sertifikavimo įstaigos, norinčios su Taryba suderinti parengtą energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemą ir kitus Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)" nurodytus dokumentus, Tarybai turi pateikti laisvos formos prašymą dėl energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos suderinimo. Prašymas turi būti pildomas atsižvelgiant į rekomendacijas, nurodytas Aprašo 7 punkte. Kartu su prašymu turi būti pateikti Aprašo 8 punkte išvardyti dokumentai.

Sertifikavimo įstaigos prašymo nagrinėjimas trunka iki 20 darbo dienų nuo jo užregistravimo Taryboje dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas dar iki 20 darbo dienų, jei prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio organizavimu.

Vios šiame sąraše energetikos darbuotojus sertifikuojančios įstaigos akredituotos Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai" nuostatas.

Daugiau informacijos apie akredituotas energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigas rasite Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje  („Akredituotos įstaigos", skilis „Asmenų sertifikavimo įstaigos").

Informacija apie atestuotus energetikos darbuotojus​

​Taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 patvirtinto Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo 12.5 papunkčio reikalavimais, analizuoja iš sertifikavimo įstaigų ir energetikos įmonių gautą informaciją apie atestuotus energetikos darbuotojus, atestavimo procesą, periodiškai ją vertina ir, pasibaigus kalendoriniams metams, savo interneto svetainėje skelbia apibendrintą informaciją.

Informacija apie sertifikavimo įstaigose ir energetikos įmonėse atestuotus energetikos darbuotojus pateikiama Tarybai elektroninėmis priemonėmis, užpildant Informacijos apie atestuotus energetikos darbuotojus formą, patvirtintą Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. O3E-252. 

Apibendrinta informacija apie 2019 m. sertifikavimo įstaigose ir energetikos įmonėse atestuotus energetikos darbuotojus.