Įeiti
Publikuoti: 2020-01-14. Atnaujinta: 2022-02-21

Energetikos valstybinė kontrolė ir priežiūra


​Taryba, siekdama užtikrinti patikimą, efektyvią ir saugią energijos ir energijos išteklių gamybą, tiekimą bei vartojimą, vykdo energetikos valstybinę kontrolę ir priežiūrą vadovaudamasi:
Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261;
Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarka, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-230.  

Energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinė kontrolė, vartotojų energetikos įrenginių ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūra atliekama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, neatsižvelgiant į jų nuosavybės valdymo formą.

Ne energetikos įmonių (įstaigų) energetikos įrenginius Taryba kontroliuoja nuo jų prijungimo prie energijos tiekimo tinklų (sistemų) vietos iki technologinio įrenginio (darbo mašinos). Šių įmonių (įstaigų) technologiniai įrenginiai kontroliuojami tik efektyvaus energijos vartojimo požiūriu.

Energetikos valstybinės kontrolės formos

Taryba, vykdydama valstybinę energetikos kontrolę, taiko šias pagrindines kontrolės formas:
• organizuoja energetikos darbuotojų atestavimą;
• kontroliuoja energetikos objektų ir įrenginių techninę saugą, energetikos įrenginių įrengimą ir eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą, vartojimo efektyvumą ir energetikos objektų statinių naudojimą;
• kontroliuoja energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymą, tvarkymą, kaupimą, taip pat, kaip laikomasi norminiuose teisės aktuose nustatytų energijos ir energijos išteklių kokybės reikalavimų;
• tikrina energetikos įmonių pasirengimą įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius ir išduoda atestatus juos įrengti ir eksploatuoti;
• pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos valstybine kontrole ir vartotojų energetikos įrenginių kontrole;
• tikrina naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų elektrinių ir katilinių, elektros perdavimo sistemos operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklų ir jų technologinių priklausinių, elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų 1000 V ir aukštesnės įtampos elektros tinklų ir jų technologinių priklausinių, vartotojų 1000 V ir aukštesnės įtampos įrenginių ir gamintojų elektros įrenginių (išskyrus gaminančių vartotojų elektros įrenginius, kai įrengtoji generuoti galia neviršija 30 kW), lokaliųjų 1000 V ir aukštesnės įtampos elektros tinklų ir jų technologinių priklausinių, didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio gamtinių dujų slėgio dujotiekių ir jų įrenginių, pastatų vartotojų gamtinių dujų sistemų, kai įrengtų dujinių prietaisų bendra vardinė galia yra didesnė kaip 100 kW, gamtinių dujų saugyklų, suskystintųjų gamtinių dujų importo, eksporto terminalų bei saugyklų, skystojo kuro ir alternatyviųjų degalų degalinių, degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistemų, suskystintų naftos dujų talpyklų, pilstymo stočių, postų, sandėlių, magistralinių naftotiekių, produktotiekių, naftos perdirbimo įrenginių, naftos ir naftos produktų terminalų bei saugyklų, šilumos tiekimo tinklų ir jų priklausinių, statinio šilumos punktų ir šildymo bei karšto vandens sistemų, statinio vietinio šildymo katilinių, statinio vietinio šildymo su šilumos siurbliu sistemų, taip pat statinių, kuriuose sumontuotos energetikos inžinerinės sistemos bei energetikos įrenginiai atitiktį projektui, esminiams statinio reikalavimams, galimybę saugiai, patikimai juos naudoti pagal paskirtį ir išduoda energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymas;
• kontroliuoja vartotojų elektros, gamtinių dujų įrenginius, prižiūri šių įrenginių įrengimo darbus atliekančius rangovus;
• kontroliuoja valstybės energijos išteklių atsargas bei jų tvarkymą;
• teikia išvadas statinių projektavimo, statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimo komisijai dėl atestatų išdavimo ypatingų statinių (energetikos objektų ir įrenginių) projektavimo ir montavimo darbams, kontroliuoja šiuos atestatus turinčias įmones, kaip jos laikosi norminių teisės aktų nustatytų specialiųjų reikalavimų energetikos įrenginių įrengimo (statybos) ir rekonstravimo metu;
• tiria energetikos objektų, įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe pagal raštišką Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimą;
• taiko kitas energetikos valstybinės kontrolės formas, nustatytas teisės aktuose.

Energetikos objektų ir įrenginių patikrinimai
Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimas:

- naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas atliekamas vadovaujantis Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarka, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-230;

Daugiau apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimą, paslaugos užsakymo būdus ir suteikimo trukmę skaitykite skyriuje „Paslaugos".

Planiniai ir neplaniniai energetikos objektų ir įrenginių patikrinimai:
- planiniai patikrinimai atliekami pagal patvirtintą energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų metinį planą ir vadovaujantis ūkio subjekto energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo akte (klausimyne) pateiktais klausimais. Metinis patikrinimų planas ir kontroliniai klausimynai –  energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktai skelbiami interneto svetainės skyriuje „Administracinė informacija", srityje „Ūkio subjektų priežiūra".
neplaniniai patikrinimai atliekami esant pagrįstam fizinių ar juridinių asmenų prašymui, tiriant pagal kompetenciją skundus, avarijas ar sutrikimus, nelaimingus atsitikimus, susijusius su energetikos įrenginiais ar energijos vartojimu, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nurodymu ir (arba) Tarybos pavedimu.

Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimas

​Energetikos įrenginių avarijų ar sutrikimų tyrimo tikslas – nustatyti avarijų, sutrikimų priežastis, numatyti priemones panašiems atvejams išvengti, įvertinti energetikos įrenginių veikimo patikimumą, saugumą, darbuotojų veiksmus.

Elektros, šilumos, dujų, naftos ir (ar) naftos produktų įrenginiuose įvykusios avarijos ir  sutrikimai tiriami vadovaujantis Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80.


2021 m​. energetikos įrenginiuose įvykę sutrikimai ir avarijos

2020 m. energetikos įrenginiuose įvykę sutrikimai ir avarijos

2019 m. energetikos įrenginiuose įvykę sutrikimai ir avarijos

Nelaimingų atsitikimų buityje tyrimas

​Tyrimo tikslas – atlikti tyrimą, kad būtų surinkti duomenys apie mirtiną ar sunkų buitinį nelaimingą atsitikimą, susijusį su elektros, šilumos, dujų įrenginių pavojingais ir kenksmingais veiksniais, ir nustatytos šio įvykio aplinkybės, priežastys bei numatytos prevencinės priemonės.

Taryba, gavusi raštišką Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimą, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus su asmenimis, kuriuos sieja darbo santykiai.

Dėl energetikos įrenginio avarijos ar sutrikimo įvykę nelaimingi atsitikimai darbe tiriami vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais LietuvosRespublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118, įvertinus avariją ar sutrikimą tiriančios komisijos išvadas.