Įeiti
Publikuoti: 2020-03-18. Atnaujinta: 2022-08-31

Ar socialiai pažeidžiamoms vartotojų grupėms yra taikomos specialios energijos tiekimo sąlygos?


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. Nutarimu Nr. 527 „Dėl papildomų garantijų socialiai pažeidžiamiems elektros energijos vartotojams taikymo tvarkos aprašo papildymo" patvirtintą Papildomų garantijų socialiai pažeidžiamiems elektros energijos vartotojams taikymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato socialiai pažeidžiamų elektros energijos vartotojų sampratą ir šiems vartotojams taikomas papildomas garantijas, susijusias su jų aprūpinimu elektros energija. Pažeidžiamiems vartotojams priskiriami buitiniai elektros energijos vartotojai, kuriems patiems ir (ar) su jais bendrai gyvenantiems asmenims Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka teikiama piniginė socialinė parama. Pažeidžiamiems vartotojams užtikrinamos šios papildomos garantijos juos aprūpinant elektros energija:

Pažeidžiamiems vartotojams negali būti apribotas ir (ar) nutrauktas elektros energijos tiekimas ir (ar) persiuntimas, kai jie per nustatytą terminą neatsiskaito už patiektą elektros energiją, nesumoka ar iš dalies sumoka už elektros energijos persiuntimo paslaugą ar kitas su tuo susijusias paslaugas, jeigu šių pažeidžiamų vartotojų įsiskolinimas skirstomųjų tinklų operatoriui ar visuomeniniam tiekėjui yra ar buvo ne didesnis kaip 3 bazinės socialinės išmokos.

Visais atvejais pažeidžiamiems vartotojams dėl prievolės atsiskaityti neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo elektros energijos tiekimas ir (ar) persiuntimas negali būti nutrauktas penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais, šventinėmis ir prieššventinėmis dienomis arba kritiniais atvejais (kai maksimali paros oro temperatūra yra žemesnė nei minus 15 °C ar aukštesnė nei plius 30 °C). Tokiais atvejais tiekimas vartotojui gali būti nutrauktas kitą dieną po šiame papunktyje nustatytų aplinkybių pasibaigimo, jeigu pažeidžiamas vartotojas apie tai buvo įspėtas teisės aktų nustatyta tvarka.

·Pažeidžiami vartotojai turi teisę iki paskutinės mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, dienos (išskyrus atvejus, kai pažeidžiamo vartotojo prašymu yra susitarta dėl kitokių atsiskaitymo terminų) pagal galiojančias kainas ir tarifus atsiskaityti su skirstomųjų tinklų operatoriumi ar visuomeniniu tiekėju.

Pažeidžiamiems vartotojams vykdant elektros įrenginių prijungimą prie skirstomųjų tinklų operatoriaus valdomų elektros tinklų, jeigu prijungimo įmoka didesnė kaip 600 eurų, 60 procentų prijungimo įmokos dalis sumokama per 10 kalendorinių dienų nuo vartotojo prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo, kita įmokos dalis – per 10 kalendorinių dienų nuo rangos darbų pabaigos. Prijungimo paslauga pradedama teikti, kai pažeidžiamas vartotojas sumoka pirmąją prijungimo paslaugos įmokos dalį. Apie rangos sutartyje nustatytų darbų pabaigą skirstomųjų tinklų operatorius praneša pažeidžiamam vartotojui ir pateikia jam mokėti reikalingus dokumentus prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka.

Pažeidžiamiems vartotojams nustatytu terminu neatsiskaičius su skirstomųjų tinklų operatoriumi ar visuomeniniu tiekėju už jų suteiktas paslaugas ar patiektą elektros energiją, 3 mėnesius nuo termino praleidimo dienos delspinigiai nėra skaičiuojami.

Pažeidžiamam vartotojui pageidaujant gauti popierinį apmokėjimo dokumentą, skirstomųjų tinklų operatorius ar visuomeninis tiekėjas negali reikalauti kompensuoti popierinio apmokėjimo dokumento pateikimo vartotojui išlaidų.

Skirstomųjų tinklų operatorius ir (ar) visuomeninis tiekėjas iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos gautų duomenų pagrindu taiko Apraše nustatytas papildomas garantijas pažeidžiamam vartotojui. Duomenys iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos turi būti gaunami ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinį mėnesį. Pažeidžiamiems vartotojams papildomos garantijos pradedamos ir (ar) baigiamos taikyti nuo atitinkamų duomenų iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos gavimo.

Dujų vartotojams specialios sąlygos netaikomos.