Įeiti
Publikuoti: 2020-03-18. Atnaujinta: 2022-08-31

Kokios priemonės užtikrina vartotojui nenutrūkstamą energijos tiekimą, nesant galimybei laiku sumokėti už teikiamas paslaugas?


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir įgyvendindama 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančią direktyvą 2003/54/EB (OL 2009 L 211, p. 55), Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. gegužės 27 d. Nutarimu Nr. 527 „Dėl papildomų garantijų socialiai pažeidžiamiems elektros energijos vartotojams taikymo tvarkos aprašo papildymo" patvirtino Papildomų garantijų socialiai pažeidžiamiems elektros energijos vartotojams taikymo tvarkos aprašą, kuris nustato socialiai pažeidžiamų elektros energijos vartotojų sampratą ir šiems vartotojams taikomas papildomas garantijas, susijusias su jų aprūpinimu elektros energija, įskaitant ir draudimą apriboti ir (ar) nutraukti elektros energijos tiekimą ir (ar) persiuntimą pažeidžiamiems elektros energijos vartotojams, kai jie per nustatytą terminą neatsiskaito už patiektą elektros energiją, nesumoka ar iš dalies sumoka už elektros energijos persiuntimo paslaugą ar kitas su tuo susijusias paslaugas, jeigu šių pažeidžiamų vartotojų įsiskolinimas skirstomųjų tinklų operatoriui ar visuomeniniam tiekėjui yra ar buvo ne didesnis kaip 3 bazinės socialinės išmokos. Visais atvejais pažeidžiamiems vartotojams dėl prievolės atsiskaityti neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo elektros energijos tiekimas ir (ar) persiuntimas negali būti nutrauktas penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais, šventinėmis ir prieššventinėmis dienomis arba kritiniais atvejais (kai maksimali paros oro temperatūra yra žemesnė nei minus 15 °C ar aukštesnė nei plius 30 °C). Tokiais atvejais tiekimas vartotojui gali būti nutrauktas kitą dieną po šiame papunktyje nustatytų aplinkybių pasibaigimo, jeigu pažeidžiamas vartotojas apie tai buvo įspėtas teisės aktų nustatyta tvarka.