Įeiti
Publikuota: 2020.03.04. Atnaujinta:

Dėl pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimo (Patikros procedūra 3.2.1. a) – Vandens sektorius


Pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimo Patikros procedūra 3.2.1. a)Patikrinti, ar bendra pajamų suma RVA (paslaugų ir sistemų lygmeniu) sutampa su pirminiais pajamų registravimo šaltiniais (sąskaitų išrašymo sistema, DK ir pan.).

Gautas paklausimas – Vandens sektoriaus bendrovė (toliau – Bendrovė) klausia, ar teisingai supranta Patikros 3.2.1 punkte vartojamą sąvoką „sistemos lygmuo", kad tai yra atskiros reguliuojamos veiklos reguliavimo apskaitos sistema, t. y. jeigu Bendrovė vykdo vieną reguliuojamą veiklą, geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, ar tai yra laikoma, kad ji ir turi vieną sistemą.

Išaiškinimas – Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų apraše, patvirtintame Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo", bei kituose teisės aktuose, kuriais vadovaudamasi Bendrovė tvarko savo buhalterinę apskaitą, atlieka apskaitos atskyrimą bei sąnaudų paskirstymą, rengia finansinę atskaitomybę bei reguliuojamosios veiklos ataskaitas, nėra numatytas apskaitos atskyrimas ir sąnaudų paskirstymas pagal atskiras sistemas, kaip tai yra įtvirtinta šilumos tiekėjams Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje[1] bei Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo", 17 punkte[2]. Atsižvelgiant į tai, Patikros procedūroje 3.2.1 a) vartojama sąvoka „sistemų lygmuo" turėtų būti traktuojama kaip atskiros reguliuojamos veiklos reguliavimo apskaitos sistema, t. y. jeigu Bendrovė vykdo vieną reguliuojamą veiklą (šiuo atveju geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą (toliau – GVNT)), tai turėtų būti suprantama, kad Bendrovė turi vieną GVNT sistemą. Pajamos priskiriamos GVNT sistemai, kurioje buvo suteiktos pajamų pripažinimą lėmusios paslaugos. Bendrovės atveju, atliekant Patikros procedūrą 3.2.1 a), Audito įmonė turi patikrinti, ar bendra pajamų suma RVA paslaugų lygmeniu sutampa su pirminiais pajamų registravimo šaltiniais.

 


[1] Jeigu šilumos tiekėjas valdo daugiau kaip vieną šilumos tiekimo sistemą, kurioje realizuojama ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, kiekvienos sistemos sąnaudos įtraukiamos į apskaitą atskirai.

[2] Jei Šilumos tiekėjas valdo daugiau negu vieną centralizuoto šilumos tiekimo sistemą ir jose realizuojama ne mažiau kaip po 10 GWh šilumos per metus, kiekvienos tokios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos sąnaudos turi būti paskirstomos pagal Aprašo reikalavimus.