Įeiti
Publikuota: 2016-03-18. Atnaujinta:

Dėl šilumos tiekėjo palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų apskaičiavimo


Komisija, reaguodama į šilumos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų paklausimus dėl gamtinių dujų transportavimo (perdavimo, skirstymo ir saugumo dedamosios) sąnaudų įvertinimo skaičiuojant šilumos tiekėjo palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas bei skirtingą šilumos tiekėjų taikomą praktiką, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36³ straipsniu, teikia viešą išaiškinimą.

Pagal Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202,  10 punktą, palyginamosios šilumos tiekėjo šilumos gamybos sąnaudos apraše numatytais atvejais yra prilyginamos šilumos tiekėjo šilumos gamybos kintamosioms sąnaudoms konkrečioje sistemoje, kurios yra nustatomos vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, nuostatomis.

Šilumos kainų nustatymo metodikos 58.4.5.1 papunktyje yra numatyta, jog apskaičiuojant šilumos tiekėjo kintamąsias šilumos gamyboje naudojamo kuro sąnaudas, yra vertinama gamtinių dujų kaina, kuri prilyginama gamtinių dujų pirkimo, perdavimo ir skirstymo kainų sumai. Pažymėtina, kad kiekvieną mėnesį perskaičiuojant šilumos kainą, gamtinių dujų pirkimo kaina yra prilyginama paskutinio mėnesio, einančio prieš šilumos kainų skaičiavimą, faktinei dujų pirkimo kainai, o gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo dedamosios yra apskaičiuojamos pagal galiojančias dujų perdavimo ir skirstymo sutartis.

Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, bei įvertinus, kad šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos yra apskaičiuojamos pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatas, konstatuotina, jog šilumos tiekėjai, apskaičiuodami palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, gamtinių dujų transportavimo kainą (perdavimo, skirstymo ir saugumo dedamąją) turi skaičiuoti pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos 58.4.5.1 papunktyje nustatytą principą, t. y. konkrečiai centralizuoto šilumos tiekimo sistemai apskaičiuoti vidutinę metinę gamtinių dujų transportavimo (perdavimo, skirstymo ir saugumo dedamosios) kainą.