Įeiti
Publikuota: 2016-07-15. Atnaujinta:

Dėl Komisijos 2016 m. kovo 18 d. viešo išaiškinimo dėl šilumos tiekėjo palyginamųjų sąnaudų apskaičiavimo patikslinimo


Komisija 2016 m. kovo 18 d. paskelbė viešą išaiškinimą „Dėl Šilumos tiekėjo palyginamųjų sąnaudų apskaičiavimo" (toliau – išaiškinimas), kuriuo šilumos sektoriuje veikiantiems ūkio subjektams išaiškino, kad šilumos tiekėjai, apskaičiuodami palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, gamtinių dujų transportavimo kainą (perdavimo, skirstymo ir saugumo dedamąją) turi skaičiuoti pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos 58.4.5.1 papunktyje nustatytą principą, t. y. konkrečiai centralizuoto šilumos tiekimo sistemai apskaičiuoti vidutinę metinę gamtinių dujų transportavimo (perdavimo, skirstymo ir saugumo dedamosios) kainą.

Komisija, atsižvelgusi į ūkio subjektų gaunamus paklausimus dėl gamtinių dujų kiekio, naudojimo apskaičiuoti vidutinę metinę gamtinių dujų dedamąją, bei atsižvelgdama į pasitaikantį skirtingą Išaiškinimo interpretavimą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36³ straipsniu, teikia minėto Išaiškinimo papildymą.

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalis numato, kad šilumos tiekėjų iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkama šiluma visais atvejais negali būti brangesnė nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. Šilumos tiekėjo palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų apskaičiavimo reikalavimai yra numatyti Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 patvirtintame Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų apraše (toliau – Supirkimo tvarka).

Pagal Supirkimo tvarkos 10-12 ir 14 punktus, išskyrus Supirkimo tvarkos 10.2–10.4 papunkčiuose numatytus atvejus, šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos reprezentuoja konkrečios šilumos tiekimo sistemos šilumos gamybos savikainą (kintamąją dedamąją), kuri būtų taikoma tuo atveju, jei atitinkamą mėnesį visą šilumos poreikį patenkintų tik šilumos tiekėjas. Tai reiškia, jog skaičiuojant šilumos tiekėjo palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas ir atitinkamo mėnesio kuro struktūrą, nevertinamas sistemoje veikiančių nepriklausomų šilumos gamintojų pagamintinas šilumos kiekis.

Atsižvelgiant į tai, bei vadovaujantis Išaiškinimu, skaičiuojant vidutinę metinę gamtinių dujų transportavimo (perdavimo, skirstymo ir saugumo dedamosios) kainą, kuri naudojama šilumos tiekėjo palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų skaičiavimuose, gamtinių dujų vartojimo, užsakomųjų pajėgumų ir saugumo dedamosios metinės sąnaudos turi būti dalinamos iš metinio gamtinių dujų kiekio. Metinės gamtinių dujų sąnaudos ir metinis gamtinių dujų kiekis nustatomas pagal planuojamą metinę kuro struktūrą, jei visą reikiamą šilumos kiekį gamintų tik šilumos tiekėjas.

Komisijos išaiškinimai teisės aktų klausimais skelbiami čia.