Įeiti
Publikuota: 2016-01-27. Atnaujinta:

Dėl ekonominio naudingumo sąlygos tinkamo įgyvendinimo įsigyjant energijos išteklius


Komisija, reaguodama į energijos išteklių rinkos dalyvių prašymus išaiškinti, kaip teisingai įgyvendinti teisės aktuose nustatytus reikalavimus įsigyjant privalomą elektros ar šilumos gamybai reikalingą biokuro kiekį, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36³ straipsniu, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 28 straipsnio 1 dalimi, parengė ir teikia viešą išaiškinimą dėl biržos operatoriaus skelbiamos vidutinės energijos išteklių biržos kainos nustatymo ir taikymo bei ekonominio naudingumo sąlygos tinkamo įgyvendinimo. Pažymėtina, kad rengdama šį išaiškinimą Komisija konsultavosi su kitomis energijos išteklių rinkos valstybinį valdymą, reguliavimą bei priežiūrą pagal kompetenciją atliekančiomis institucijomis - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija bei Viešųjų pirkimų tarnyba.

Primintina, jog, remiantis Energijos išteklių rinkos įstatymo 191 straipsnio 1 dalimi, šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai ir bendri šilumos ir elektros energijos gamintojai, kurie elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti naudoja biokurą, privalo teikti pirmenybę energijos išteklių biržai įsigydami šią elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti reikalingo biokuro kiekio dalį: 2015 metais – ne mažiau kaip 50 procentų, o 2016 ir vėlesniais metais – ne mažiau kaip 100 procentų. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad minėti reikalavimai netaikomi, jeigu energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos biokuro rūšies kiekio ar jo dalies arba kitais būdais įsigyti biokurą yra ekonomiškai naudingiau.

Pažymėtina, kad Komisija kasmet vertina, ar energetikos įmonės įsigijo Energijos išteklių rinkos įstatymo 191 straipsnio 1 dalyje nustatytą biokuro kiekį energijos išteklių biržoje. Įmonių, neįvykdžiusių minėtame įstatyme nurodyto įpareigojimo, vertinimas atliekamas vadovaujantis ekonominio naudingumo kriterijumi.

Ekonominio naudingumo, kaip aplinkybės, atleidžiančios nuo Energijos išteklių rinkos įstatyme 191 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, įgyvendinimo tvarką ir sąlygas detalizuoja Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 (toliau – Kuro pirkimų taisyklės), 21.1 papunktis. Jame numatyta, kad ekonominio naudingumo sąlyga vertinama prieš sudarant sutartį ir yra laikoma, kad ji įvykdyta, jeigu: 1) įsigyjančiajai organizacijai pateikus pavedimą įsigyti biržoje laimėjusiame pasiūlyme nurodytą energijos ištekliaus kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą, jis yra neįvykdomas mažiausiai 2 prekybos sesijas iš eilės (Kuro pirkimų taisyklių 21.1.1 papunktis), arba 2) jeigu laimėjusio pasiūlymo kaina laimėjusio pasiūlymo nustatymo dieną yra daugiau kaip 5 procentais mažesnė už biržos operatoriaus paskutinę skelbiamą vidutinę tos energijos ištekliaus rūšies energijos išteklių biržos kainą (Kuro pirkimų taisyklių 21.1.2 papunktis).

Pažymėtina, kad šiuo metu biržos operatorius, įgyvendindamas pareigą skelbti atitinkamos energijos ištekliaus rūšies energijos išteklių biržos kainą, savo internetinėje svetainėje pateikia vidutinės biokuro biržos kainos nustatymo įrankį, kuriuo vadovaudamosi įsigyjančiosios organizacijos turi galimybę sužinoti konkrečios energijos ištekliaus rūšies kainą biržoje ir palyginti ją su pirkimą laimėjusio pasiūlymo kaina. Komisija siūlo įsigyjančiosioms organizacijoms tikrinant ekonominio naudingumo sąlygą pagal Kuro pirkimų taisyklių 21.1.2 papunktį vadovautis operatoriaus tinklalapyje pateiktu įrankiu, nurodant perkamo energijos ištekliaus rūšį, apskritį, kurioje bus tiekiamas biokuras, ir tiekimo laikotarpį. Jeigu pagal įsigyjančiosios organizacijos nustatytus parametrus nepakanka operatoriaus turimų duomenų vidutinei biokuro biržos kainai nustatyti, įsigyjančioji organizacija turėtų pateikti pavedimą įsigyti biržoje laimėjusiame pasiūlyme nurodytą energijos ištekliaus kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą, kaip tai numatyta Kuro pirkimų taisyklių 21.1.1 papunktyje. Teisė įsigyti energijos išteklius kitais būdais sudarant pirkimo–pardavimo sutartį su tiekėju, kurio siūlomas įsigyti energijos išteklių kiekis ir kaina buvo pripažinti laimėjusiu, įgyjama tik tuo atveju, jeigu įsigyjančioji organizacija pasinaudojo energijos išteklių biržos operatoriaus siūlomu vidutinės biokuro biržos kainos nustatymo įrankiu, tačiau dėl duomenų trūkumo vidutinė kaina nustatyta nebuvo, o pateikus pavedimą įsigyti biržoje laimėjusiame pasiūlyme nurodytą energijos ištekliaus kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą, jis nebuvo įvykdytas mažiausiai 2 prekybos sesijas iš eilės.

Pastebėtina, kad ekonominio naudingumo sąlyga vertinama vieną kartą prieš sudarant sutartį ir, įgyvendinus minėtus Taisyklių reikalavimus, yra laikoma įvykdyta visą sudarytos sutarties galiojimo laikotarpį.

Komisija taip pat atkreipia dėmesį, kad Kuro pirkimų taisyklių 24 punkte numatyta, jog įsigyjančioji organizacija privalo surinkti ir saugoti duomenis bei informaciją, įrodančius, kad Kuro pirkimo taisyklių 21 punkte nurodyta sąlyga įvykdyta, tai yra energijos išteklius įsigyjant kitais būdais (ne energijos išteklių biržoje), įrodinėjimo pareiga, kad energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos kuro rūšies kiekio ar jo dalies arba kitais būdais įsigyti energijos išteklius buvo ekonomiškai naudingiau, tenka energijos išteklius įsigyjančiai įmonei.