Įeiti
Publikuota: 2016-02-11. Atnaujinta:

Dėl gamtinių dujų akcizo sąnaudų įvertinimo šilumos kainoje


Komisija, reaguodama į rinkos dalyvių paklausimus dėl gamtinių dujų, naudojamų šilumos gamybai, akcizo sąnaudų įvertinimo šilumos kainoje ir šilumos gamybos sąnaudose, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36³ straipsniu, teikia viešą išaiškinimą.

2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos akcizo įstatymo pakeitimams (redakcija Nr. 47 XII-2160), akcizų objektu, vadovaujantis Akcizų įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi bei 581 straipsnio 1 dalies 6 punktu, laikomos ne tik gamtinės dujos, skirtos naudoti kaip variklių degalai, bet ir gamtinės dujos, naudojamos kaip šildymui skirtas kuras, išskyrus gamtines dujas, naudojamas mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai. Pagal šiuos Akcizo įstatymo pakeitimus nuo 2016 m. sausio
1 d. šilumos gamintojams, šilumos gamybai naudojantiems gamtines dujas (įvertinus numatytą išimtį), atsiranda prievolė mokėti Akcizo įstatyme nustatyto dydžio akcizą.

Atsižvelgiant į aukščiau minėtose Akcizo įstatymo nuostatose įtvirtintą prievolę mokėti gamtinių dujų akcizą ir į Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalį, gamtinių dujų akcizo sąnaudos pripažįstamos šilumos gamintojo būtinosiomis sąnaudomis.

Už gamtines dujas sumokėtas akcizas įvertinamas šilumos kainoje ir apskaitomas reguliavimo apskaitoje šia tvarka:

  1. Gamtinių dujų akcizo įvertinimas šilumos kainoje. Pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos" (toliau − Metodika), 58.4.5.1 papunktį, gamtinių dujų kaina lygi gamtinių dujų pirkimo, perdavimo ir skirstymo kainų sumai. Gamtinių dujų pirkimo kaina lygi paskutinio mėnesio, einančio prieš šilumos kainų (kainų dedamųjų) skaičiavimą, faktinei gamtinių dujų pirkimo kainai. Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kaina apskaičiuojama pagal galiojančias dujų perdavimo ir skirstymo sutartis. Atsižvelgiant į Metodikos nuostatas, gamtinių dujų akcizas turi būti pridedamas prie bendros gamtinių dujų kainos (Eur/MWh) ir kiekvieną mėnesį įskaičiuojamas į šilumos kainą.

  2. Gamtinių dujų akcizo deklaravimas. Sumokėto gamtinių dujų akcizo duomenys (kaina, suma ir gamtinių dujų kiekis, už kurį mokamas akcizas) deklaruojami kiekvieną mėnesį kartu su gamtinių dujų įsigijimo duomenimis per Komisijos duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą (DSAIS). Gamtinių dujų pirkimo suvestinės 2 stulpelyje, kuriame turi būti nurodytas gamtinių dujų tiekėjas, įrašyti „Valstybinė mokesčių inspekcija", o sąnaudų suma nurodoma 7 stulpelyje „kitos".

  3. Gamtinių dujų akcizo sąnaudų atvaizdavimas reguliuojamos veiklos sąnaudose. Vykdant reguliuojamos veiklos sąnaudų atskyrimą, gamtinių dujų akcizo mokestis priskiriamas prie gamtinių dujų įsigijimo sąnaudų, o ne prie mokesčių sąnaudų.