Įeiti
Publikuota: 2019-06-18. Atnaujinta:

Paskelbtas Švarios energijos paketas numato naujas užduotis energetikos reguliuotojui


ES.jpg2019 m. birželio 14 d. ES oficialiajame leidinyje paskelbtas Švarios energijos paketas (angl. Clean Energy Package), kuriuo keliami trys pamatiniai tikslai 2030-iesiems metams: užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą, ES pasaulinę lyderystę atsinaujinančių energijos išteklių srityje ir sudaryti tinkamas sąlygas vartotojams aktyviai dalyvauti energetikos rinkose.

Švarios energijos paketas įgalina vartotojus tapti aktyviais energetikos rinkos dalyviais: vartotojai galės tapti ir energijos gamintojais (angl. prosumer), galės dalyvauti vadinamosiose energijos bendrijose (angl. citizen energy communities), keisti savo energijos vartojimo įpročius ir prisidėti prie energijos paklausos valdymo (angl. demand side response), kadangi yra sudaromos sąlygos rinktis dinaminių kainų sutartis (angl. dynamic electricity price contract), turėti pažangią apskaitos sistemą (angl. smart metering systems), greičiau pakeisti energijos tiekėją.

Švarios energijos paketu taip pat yra įsteigiami du nauji dariniai ES lygmeniu, t. y. Europos skirstymo tinklų operatorių organizacija (toliau – ES STO organizacija) ir regioniniai koordinavimo centrai. Iki tol veikė Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklo organizacija (toliau – ENTSO-E). Padidinus ENTSO-E, ES STO organizacijos ir regioninių koordinavimo centrų veiklos įgaliojimus prasiplečia reguliuotojo atsakomybės – jis turės stebėti, jog ENTSO-E, ES STO organizacija ir regioniniai koordinavimo centrai vykdytų savo pareigas pagal elektros energijos vidaus rinkos reguliavimo sistemą ir laikytųsi Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (angl. European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) sprendimų. Su naujuoju Švarios energijos paketu iškyla būtinybė sustiprinti ES arba regioniniu mastu veikiančių subjektų priežiūrą. Reguliuotojas taip pat įgyja pareigą konsultuotis ir koordinuoti vykdomą priežiūrą su kitų ES šalių reguliuotojais, kad kartu nustatytų atvejus, kai ENTSO-E, ES STO organizacija ar regioniniai koordinavimo centrai neįvykdė savo atitinkamų pareigų.

Be aukščiau minėtų naujų organizacijų priežiūros užduočių reguliuotojui su Švarios energijos paketu  didėja atsakomybės sritys, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į energetikos rinką, taip pat padidėja atsakomybės, susijusios su vartotojų skatinimu aktyviau įsitraukti į energetikos rinką.

Taip pat svarbu paminėti, kad Švarios energijos paketu yra išlaikomos nuostatos dėl reguliuotojo institucinio nepriklausomumo, pabrėžiamos finansinio nepriklausomumo nuostatos bei būtinybė užtikrinti tinkamus ir reikiamus reguliuotojo žmogiškuosius išteklius. Švarios energijos paketu sustiprinamos nuostatos dėl reguliuotojo vadovybės skyrimo bei dėl jos atleidimo, pabrėžiant būtinybę nustatyti teisės aktais apibrėžtus objektyvius, skaidrius ir paskelbtus kriterijus.

Patvirtintu teisės aktų rinkiniu Europos Komisija numato sustiprinti nacionalinių reguliuotojų nepriklausomumo principo laikymosi priežiūrą nacionaliniu  lygmeniu ir ne vėliau kaip nuo 2022 m. teikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitas šiuo klausimu.

Europos Komisija, ES Taryba ir Europos Parlamentas bendrą sutarimą dėl Švarios energijos paketo pasiekė 2018 m. pabaigoje, 2019 m. kovą paketas patvirtintas balsuojant Europos Parlamente, 2019 m. gegužę paketas formaliai patvirtintas ES Taryboje.

Susipažinti su naujais teisės aktais, keičiančiais Trečiojo energetikos paketo Elektros direktyvą bei Elektros reglamentą ir ACER reglamentą, galima žemiau:

Aukščiau minėti teisės aktai įsigalioja dvidešimtą dieną po jų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, tai yra 2019 m. liepos 4 d.