Įeiti
Publikuota: 2019-05-24. Atnaujinta:

Vilniuje vyko WAREG Generalinės Asamblėjos renginiai


foto_asambleja.jpgKomisija kartu su Europos vandens reguliuotojų asociacija (angl. European Water Regulators – WAREG) 2019 m. gegužės 21-22 d. Vilniuje organizavo WAREG 18-osios Generalinės Asamblėjos susitikimus, kuriuose dalyvavo daugiau nei 20 Europos vandens reguliuotojų.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje atstovas savo sveikinimo kalboje akcentavo šiuo metu vykstančią Bendrosios vandens politikos direktyvos (angl. Water framework directive) peržiūrą ir ragino vandens reguliuotojus, veikiančius WAREG, sutelkti turimas kompetencijas ir bendrai rengti bei teikti Europos Komisijai pasiūlymus dėl reguliavimo principų vandens sektoriuje gerinimo, įvertinus visų WAREG narių patirtį.

Renginiuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas WAREG tolesniam veiklos konsolidavimui: sutarta dėl darbo prioritetų ateinantiems trims metams, taip pat dėl WAREG biudžeto formavimo principų. Vienas iš WAREG darbo prioritetų yra reguliavimo institucijų, veikiančių vandens sektoriuje, stiprinimas peržiūrint jų institucinę sąrangą, teikiant siūlymus dėl efektyvesnio veikimo ir nepriklausomumo priimant reguliavimo sprendimus. Būtent šis WAREG darbo prioritetas daugiausiai diskutuotas tarp WAREG narių specialiai surengtame seminare  reguliuotojų nepriklausomumo tema. Seminare pakviesti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) atstovai pristatė atliktų studijų rezultatus, analizuojant reguliavimo institucijų, veikiančių energetikos, vandens, ryšių, transporto srityje, nepriklausomumą, atskaitomybę ir funkcijas. Taip pat seminare savo patirtimi, stiprinant reguliuotojo nepriklausomumą, pasidalino Kroatijos, Kosovo, Airijos, Lietuvos, Portugalijos ir Italijos reguliuotojų atstovai. Bendrai sutarta, jog galimybė teikti privalomus nurodymus reguliavimo institucijai ar ribojimai savarankiškai priimti reguliavimo sprendimus apriboja reguliavimo institucijos nepriklausomumą ir laisvę veikti savarankiškai. Reguliuotojai WAREG darbe toliau tęs diskusijas reguliavimo nepriklausomumo tema specialiai įkurtoje darbo grupėje, kuriai paskirtas vadovauti Lietuvos atstovas.

Šiuo metu WAREG vienija 26 Europos vandens reguliuotojus, stebėtojais yra 5 reguliuotojai.

Komisija WAREG veikloje dalyvauja nuo 2014 m. pavasario.

WAREG oficialiai įsteigta 2017 m. gruodžio 5 d. Italijoje kaip ne pelno siekianti asociacija pagal Italijos teisę bei siekiant skatinti aktyvesnį WAREG narių bendradarbiavimą:
- keičiantis gerąja reguliavimo praktika, rengiant vandens sektoriuje veikiančių įmonių veiklos analizes ir palyginimus bei organizuojant specializuotus mokymus, techninę pagalbą nariams;
- dalinantis gerąja praktika ir skatinant tvarų vandens ir nuotekų tvarkymo reguliavimą Europiniu lygiu;
- analizuojant vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų tvarumą, kokybę, investicijų apimtis ir vartotojų apsaugą;
- užmezgant kontaktus su kitomis atitinkamomis regiono ir tarptautinėmis organizacijomis ir nacionalinėmis institucijomis didžiausią dėmesį skiriant Europiniu lygiu svarstomiems vandens ir nuotekų tvarkymo reguliavimo klausimams.