Įeiti
Publikuota: 2019-02-12. Atnaujinta:

Baigtas elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimas


Komisija, siekdama ištirti konkurencijos veiksmingumą ir nustatyti, ar elektros energijos gamintojai turi didelę įtaką rezervinės galios rinkoje ir dėl veiksmingos konkurencijos trūkumo gali taikyti pernelyg dideles kainas arba naudoti kainų spaudimą, atliko elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimą (ataskaitą atsisiųskite).

Rinkos tyrimo metu įvertinus 2016–2019 m. perdavimo sistemos operatoriaus užsakomas elektros energijos rezervinės galios paslaugas, jų apimtis, geografinę aprėptį, apibrėžtos šios rinkos, kurių konkurencijos veiksmingumas Lietuvos Respublikos teritorijoje tirtas:
• Antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo paslauga*.
• Tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo atkūrimui, paslauga**.
• Tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto įtampų valdymui 330 kV perdavimo tinkle ir antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo atkūrimui, paslauga**.

Elektros energijos rezervinės galios paslaugas teikia 4 asmenys: AB „Lietuvos energijos gamyba", AB „ORLEN Lietuva", AB „Panevėžio energija" ir UAB Kauno termofikacijos elektrinė.

Atlikus konkurencijos elektros energijos rezervinės galios rinkoje veiksmingumo tyrimą, buvo nustatyta, kad rinkos koncentracijos laipsnis yra didelis, egzistuoja įėjimo į rinką barjerai dėl infrastruktūros, kuria disponuojant galima teikti elektros energijos rezervinės galios paslaugas ir kurios sukūrimui reikalingi nemaži finansiniai ištekliai, reikalavimų, todėl konkurencija rinkoje yra neveiksminga.

Nustatyti šie įpareigojimai:

AB „Lietuvos energijos gamyba" pripažinta didelę įtaką turinčiu asmeniu teikiant:   Nuo 2020 m. bendrovei bus taikomi šie įpareigojimai:
• Antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo paslaugąSąnaudų apskaitos įpareigojimas, teikti paslaugas ne didesnėmis nei sąnaudomis pagrįstomis kainomis, įskaitant investicijų grąžą, kainų viršutinių ribų nustatymas.
• Tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto įtampų valdymui 330 kV perdavimo tinkle ir antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo atkūrimui, paslaugąSąnaudų apskaitos įpareigojimas, teikti paslaugas ne didesnėmis nei sąnaudomis pagrįstomis kainomis, įskaitant investicijų grąžą, kainų viršutinių ribų nustatymas.
Tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo atkūrimui, paslaugąVisais atvejais sąnaudų apskaitos įpareigojimas.
 • Tuo atveju, kai iki aukciono pradžios žinoma, kad kitų gamintojų prieinamos galios neužtenka padengti perdavimo sistemos operatoriaus poreikiui, kurį dėl turimų didelių techninių pajėgumų gali užtikrinti išimtinai tik AB „Lietuvos energijos gamyba" – teikti paslaugas ne didesnėmis nei sąnaudomis pagrįstomis kainomis, įskaitant investicijų grąžą, kainų viršutinių ribų nustatymas.
 • Tuo atveju, kai perdavimo sistemos operatorius užsakytų visų tretinio aktyviosios galios rezervo ir izoliuoto darbo paslaugą galinčių teikti gamintojų pajėgumus, t. y. kai perdavimo sistemos operatoriaus poreikis atitiktų arba viršytų visų gamintojų gamybos įrenginių pasiūlą ir konkurencija būtų negalima – teikti paslaugas ne didesnėmis nei sąnaudomis pagrįstomis kainomis, įskaitant investicijų grąžą, kainų viršutinių ribų nustatymas.


AB „ORLEN Lietuva", AB „Panevėžio energija" ir UAB Kauno termofikacijos elektrinė pripažintos didelę įtaką turinčiais asmenimis teikiant:  Nuo 2020 m. bendrovėms būtų taikomi šie įpareigojimai:

Tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo atkūrimui, paslaugą tik tuo atveju, kai perdavimo sistemos operatorius užsakytų visų tretinio aktyviosios galios rezervo ir izoliuoto darbo paslaugą galinčių teikti gamintojų pajėgumus, t. y. kai perdavimo sistemos operatoriaus poreikis atitiktų arba viršytų visų gamintojų gamybos įrenginių pasiūlą ir konkurencija būtų negalima.

Sąnaudų apskaitos įpareigojimas, teikti paslaugas ne didesnėmis nei sąnaudomis pagrįstomis kainomis, įskaitant investicijų grąžą, kainų viršutinių ribų nustatymas.


Taip pat numatyta, jog visais atvejais AB „ORLEN Lietuva", AB „Panevėžio energija" ir UAB Kauno termofikacijos elektrinė pagal Komisijos atskirą prašymą teiktų informaciją apie įrenginių prieinamą turimąją galią, priežastis, kodėl įrenginių turimoji galia didėjo arba mažėjo, paaiškinimus dėl teiktų kainos pasiūlymų dydžio tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo atkūrimui, paslaugos aukcionui.

Komisija atlieka rinkos tyrimus, siekdama užtikrinti veiksmingą konkurenciją elektros energetikos sektoriuje ir kartu užkirsti kelią rinkos dalyviams dėl veiksmingos konkurencijos trūkumo taikyti pernelyg dideles kainas arba naudoti kainų spaudimą, tuo darant žalą rinkos dalyviams.

Rinkos tyrimai gali būti atliekami Komisijos iniciatyva ne rečiau nei kas penkerius metus Rinkų tyrimo taisyklėse nurodytų rinkų atvejais ar gavus skundą iš gamtinių dujų ar elektros energijos vartotojų dėl galimo asmenų piktnaudžiavimo atitinkamoje rinkoje, taip pat valstybės ar savivaldybės institucijų ar suinteresuotu asmenų motyvuotu prašymu.

 

⁎ antrinis aktyviosios galios rezervas turi būti aktyvuojamas ne vėliau kaip per 15 min.

⁎⁎ tretinis aktyviosios galios rezervas turi būti aktyvuojamas per 12 val.

 

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. vasario 8 d. posėdžio medžiaga galite čia.