Įeiti
Publikuota: 2020-06-22. Atnaujinta:

Parengta ACER ir CEER pozicija dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių reglamento peržiūros


2020 m. birželio mėn. reguliuotojai, bendradarbiaujantys ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūroje (angl.  European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) ir Europos energetikos reguliuotojų taryboje (angl. Council of European Energy Regulators – CEER), patvirtino savo poziciją dėl prioritetinių sričių, kurias rekomenduoja peržiūrėti keičiant Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių (TEN-E reglamentas).

Reguliuotojų pateikti siūlymai atliepia iššūkius, susijusius su instituciniu bendradarbiavimu planuojant ir įgyvendinant infrastruktūros projektus dujų ir elektros srityse, taip pat pateikiami pasiūlymai dėl bendro intereso projektų (angl. Project of Common Interest – PCI) apibrėžimo ir atrankos proceso supaprastinimo:
Dėl infrastruktūros planavimo  koordinavimo – numatomos didesnės ACER galios, t.y. ACER rengtų privalomas gaires infrastruktūros plėtros scenarijams, kaštų–naudos analizės metodikai ir ES dešimties metų tinklo plėtros planui, tvirtintų kaštų–naudos analizės metodiką ir galėtų teikti privalomus nurodymus, kaip keisti ES dešimties metų tinklo plėtros planą. Nacionaliniams reguliuotojams galėtų būti numatoma pareiga tvirtinti ir (ar) keisti nacionalinius tinklo plėtros planus.
Siekiant PCI apibrėžimo supaprastinimo, siūloma nustatyti naujas projektų kategorijas tokias kaip tarpsektoriniai projektai (angl.  cross sectoral projects), taip pat atsisakyti kitų kategorijų, kaip pavyzdžiui, elektros energijos magistralės (angl. electricity highways), taip pat pasisakoma dėl didesnio skaidrumo TEN-E reglamento įgyvendinimo grupėse.
Dėl PCI atrankos proceso gerinimo siekiama įtvirtinti tvarumo (angl. sustainability) kriterijų kaip prioritetinį atrenkant PCI, ypač  dujų srityje, taip pat pasisakoma dėl didesnių nacionalinių reguliuotojų galių, kurios numatytų teisę reikalauti, kad projektų vykdytojai kreiptųsi dėl PCI statuso, teiktų bendrą paraišką dėl investicijų (angl.  a joint investment request) ar kreiptųsi dėl ES finansinės paramos PCI. Taip pat numatytos procedūros dėl tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo sprendimų (angl. cross-border cost allocation)  priėmimo supaprastinimo.

Pozicijos dokumentas dėl prioritetinių sričių, kurias rekomenduojama peržiūrėti keičiant TEN-E reglamentą, bus teikiamas Europos Komisijai. Europos Komisija pasiūlymą dėl TEN-E peržiūros ketina pateikti 2020 m. antrąjį pusmetį.

Su pozicijos dokumentu galima susipažinti čia.