Įeiti
Publikuota: 2021-11-30. Atnaujinta: 2021-11-30

Nustatyti 2022 m. UAB „Ignitis“ elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino visuomeninio tiekėjo UAB „Ignitis“* 2022 m. elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams, kurie bus taikomi vartotojams, per metus suvartojantiems mažiau kaip 5000 kWh ir nepasirinkusiems nepriklausomo elektros tiekėjo**.

Populiariausias „standartinis“ vienos laiko zonos tarifas sieks 16,7 cento už kilovatvalandę (su PVM) – 9,9 proc., arba 1,5 cento daugiau negu šiuo metu (15,2 cento). Dviejų laiko zonų dienos tarifas didės 6,8 proc. (1,2 cento) iki 18,9 cento, o nakties – 17 proc. (1,8 cento) iki 12,4 cento.

Objektyvios kainos pokyčio priežastys

Elektros energijos kainos 2022-iems metams pokytį iš esmės lėmė mažesnės skirstymo paslaugos, perdavimo, sisteminių paslaugų, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainos bei didesnė visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba, didesnė papildoma dedamoji bei visuomeninio tiekimo elektros energijos įsigijimo kainos didėjimas dėl prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos augimo.

1 pav. Vidutinės elektros energijos kainos struktūra 2022 m., proc.

1 paveikslelis.png

Didžiausią dalį elektros energijos kainos struktūroje sudaro įsigijimo kaina (48 proc.).

Visuomeninę elektros energijos kainą sudaro šios dedamosios:

1. Elektros energijos įsigijimo (biržos) kaina, įskaitant balansavimo energijos sąnaudas ir biržos mokesčius;

2. Persiuntimo paslaugos kaina, kurią sudaro:

a)  Elektros energijos perdavimo kaina – ją sudaro perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos dėl elektros energijos persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais.

b)  Sisteminių paslaugų kaina – paslaugos, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo ribų.

c) Elektros energijos skirstymo kaina – ją sudaro skirstomųjų tinklų operatoriaus, turinčio daugiau nei 100 tūkst. vartotojų, patiriami kaštai paskirstant elektros energiją vidutinės ir žemos įtampos tinklais. Elektros energijos skirstymo kaina priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją. Paveiksle parodyta skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kaina, indeksuota įvertinant skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą.​

3.  Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (toliau – VIAP) kaina – skirta elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, balansavimui perdavimo ir skirstymo tinkle, centralizuotai prekybai bei kitoms VIAP sąnaudoms, kaip atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimas, VIAP paslaugų administravimas ir pan.

4.  Visuomeninio tiekimo paslaugos kaina – sudaro visuomeninio tiekėjo veiklos sąnaudos, patirtos vykdant visuomeninį elektros energijos tiekimą buitiniams vartotojams.

5. Papildoma dedamoji prie skirstymo kainos – skirta kompensuoti elektros energijos įsigijimo kainos skirtumus, susidarančius tarp Tarybos nustatytos įsigijimo kainos ir rinkoje faktiškai susiformavusios kainos, visuomeninio tiekimo pajamų skirtumus, susidariusius dėl prognozuotų ir faktinių pajamų neatitikimo, taip pat visuomeninio tiekėjo sąnaudoms, susijusioms su liberalizavimo procesu, padengti (bus taikoma iki 2025-12-31).

2 pav. Vidutinės elektros energijos kainos ŽĮ vartotojams palyginimas, ct/kWh (be PVM)  

Paveikslėlis2.png 

3 pav. Vidutinės elektros energijos kainos VĮ vartotojams palyginimas, ct/kWh (be PVM)  

Paveikslėlis3.png 

4 pav. Vidutinės elektros energijos kainos VĮ ir ŽĮ vartotojams 2022 m. ir 2021 m. II pusm., ct/kWh (be PVM)

Paveikslėlis4.png

Konkretūs tarifai buitiniams vartotojams

Šiuo metu daugiausia buitinių vartotojų (94,8 proc.) yra pasirinkę vienos laiko zonos „Standartinį“ mokėjimo planą. VERT ragina buitinius vartotojus pasitikrinti, ar jų pasirinktas mokėjimo planas atitinka vartojimo įpročius. Dažnu atveju, pasirinkus optimalų mokėjimo planą, namų ūkio išlaidos elektros energijai gali sumažėti keliais eurais per mėnesį, kas leistų išvengti didesnių sąskaitų už suvartotą elektros energiją.

5 lentelė. Visuomeniniai elektros energijos tarifai ŽĮ buitiniams vartotojams 2019–2022 m., ct/kWh (su PVM)

lentele.JPG

Lietuva Europos Sąjungos kontekste

Lietuvoje visuomeninė elektros energijos kaina buitiniams vartotojams, per metus suvartojantiems 1 000 – 2 500 kWh elektros energijos, yra 44,8 proc. mažesnė už ES vidurkį.

6 pav.  Buitinių vartotojų elektros energijos kainos 2021 m. I pusm. (su mokesčiais), „Eurostat“ duomenys

Paveikslėlis5.png

* UAB „Ignitis" yra visuomeninis tiekėjas ir kartu vykdo veiklą kaip nepriklausomas elektros energijos tiekėjas, kurio kainų VERT nereguliuoja.

** Išsamiai apie elektros rinkos liberalizavimą skaitykite ČIA.

VERT priimti sprendimai dėl elektros energijos tarifų buitiniams vartotojams atskirų dedamųjų:

perdavimo paslaugos kaina;

viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;

- sisteminių paslaugų kaina;

- skirstymo paslaugos VĮ ir ŽĮ tinklais kainos;

elektros energijos skirstymo paslaugos kainos papildoma dedamoji;

visuomeninės elektros energijos įsigijimo kainos ir visuomeninės elektros energijos VĮ ir ŽĮ tinklais kainos;

- visuomeninio tiekimo kaina.

* UAB „Ignitis“ yra visuomeninis tiekėjas ir kartu vykdo veiklą kaip nepriklausomas elektros energijos tiekėjas, kurio kainų VERT nereguliuoja.

** Išsamiai apie elektros rinkos liberalizavimą skaitykite ČIA.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-30 posėdžio medžiaga galite ČIA