Įeiti
Publikuota: 2023-03-29. Atnaujinta: 2023-03-29

VERT patvirtino konkursų, kuriuose bus išrinkti jūrinio vėjo elektrines plėtosiantys asmenys, tvarką


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašą.​

Nustatytas Konkurso dokumentų sąrašas ir jų teikimui keliami reikalavimai – Konkursų dokumentų sąrašas siūlomas atsižvelgiant į Konkurso dalyviams keliamus reikalavimus. Konkurso  dalyviai dokumentus galės teikti elektroninėmis priemonėmis į VERT OneDrive debesyje sukurtą katalogą Konkurso dokumentams teikti, lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą. Siekiant užtikrinti jų saugumą – failai su Konkurso dokumentais bus teikiami užšifruoti.

Konkurso Komiteto sudarymas ir veikla – Komitetą sudarys nepriekaištingos reputacijos 7 nariai: 2 iš VERT, po vieną iš LR Energetikos ministerijos, VšĮ Lietuvos energetikos agentūros ir Konkurencijos tarybos, bei 2 iš mokslo įstaigų. Taip pat Komiteto veiklai techniškai aptarnauti bus skirtas VERT dirbantis nepriekaištingos reputacijos asmuo, Konkurso sekretorius.

Konkurso dalyvio mokesčio nustatymo tvarka nustatyta, įvertinus VERT planuojamas patirti sąnaudas, susijusias su Konkurso organizavimu ir tikėtiną Konkurso dalyvių skaičių, kuris negali būti mažiau kaip 2.

Apibrėžti atvejai, kuomet Konkursas laikomas neįvykusiu.

Konkurso, organizuojamo pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnį (toliau – Konkursas I) paskelbimo ir organizavimo tvarka:

Informacija apie planuojamo organizuoti Konkurso I paskelbimą bus skelbiama VERT interneto svetainėje, nurodant Konkurso I pavadinimą ir sąlygas.

Konkursas bus skirstomas į keletą etapų:

Konkurso dokumentų ir Konkurso I dalyvio pasiūlymų teikimas ir registravimas. Konkurso dokumentų ir pasiūlymo  teikimo terminas – 90 kalendorinių dienų nuo informacijos apie Konkursą paskelbimo dienos. Konkurso dokumentus ir pasiūlymą Konkurso I dalyviai galės teikti elektroniniu priemonėmis. Pagal nuostatas, kiti Konkurso etapai nebus vykdomi, jeigu bus užregistruoti mažiau nei du Konkurso I dalyviai.

Konkurso I dalyvių kvalifikacijos vertinimas ir Konkurso I dalyvių sąrašo patvirtinimas. Komitetas, įvertinęs Konkurso I dalyvių atitiktį Konkurso apraše nustatytiems reikalavimams, sudarys sąrašą, į kurį bus įrašomi tik visus reikalavimus atitikę Konkurso I dalyviai. Šių Konkurso I dalyvių pateikti pasiūlymai bus vertinami vėlesniuose Konkurso etapuose.  Konkurso dokumentų vertinimo procesui numatytas 20 darbo dienų terminas, pradedant skaičiuoti nuo paskutinės Konkurso dokumentų ir pasiūlymo teikimo dienos, su galimybe šį terminą pratęsti 10 darbo dienų, jei bus didelė Konkurso dokumentų apimtis ar dalyvaus daug Konkurso I dalyvių. Vėlesni Konkurso etapai nebus vykdomi, jei į Konkurso I dalyvių sąrašą bus įrašyti mažiau nei du Konkurso I dalyviai.

Pasiūlymų vertinimas ir potencialių Konkurso I laimėtojų sąrašo sudarymas.

Siekiant, kad Konkurso I dalyviams nekiltų neaiškumų, kaip pildyti pasiūlymus, Konkursų apraše yra nustatytos visų trijų pasiūlymų formos, taip pat nurodyta, kokias sąlygas turi atitikti pasiūlymuose nurodomi duomenys (vienetai, dydžių ribojimai, apskaičiavimo tvarka ir pan.).  Potencialių Konkurso I laimėtojų sąrašas bus sudaromas tik įrašant Konkurso I dalyvius, kurių pasiūlymai atitinka apraše nustatytus reikalavimus, surikiuojant juos  pirmiausia pagal mažiausią pasiūlyme nurodytą metinę potencialaus skatinimo apimtį. Jei tokių bus keli – pagal mažiausią metinį skatinamą kiekį, o jei sutaps ir kiekis, tuomet šie Konkurso I dalyviai bus įrašomi į tą pačią eilę ir esant poreikiui bus vykdomas pasiūlymo dėl metinio skatinamo kiekio mažinimo teikimo etapas ir (ar) pasiūlymo dėl vystymo mokesčio didinimo teikimo etapas ir patikslinamas potencialių Konkurso I laimėtojų sąrašas. Siekiant skaidrumo, po kiekvieno etapo potencialių Konkurso I laimėtojų sąrašas bus skelbiamas VERT interneto svetainėje.

Potencialaus Konkurso I laimėtojo nustatymas. Pagal Konkursų aprašo nuostatas, potencialiu Konkurso I laimėtoju bus pripažintas Konkurso I dalyvis, įrašytas į potencialių Konkurso I laimėtojų sąrašo pirmą eilę. Jei į potencialių Konkurso I laimėtojų sąrašo pirmą eilę bus įrašyti keli Konkurso dalyviai, bus vykdomas pasiūlymo dėl metinio skatinamo kiekio mažinimo arba pasiūlymo dėl vystymo mokesčio didinimo teikimo etapas. Šių pasiūlymų teikimo terminas - ne trumpesnis kaip 5 kalendorinės dienos ir ne ilgesnis nei 7 kalendorinės dienos.

Potencialaus Konkurso I laimėtojo pripažinimas Konkurso laimėtoju. Potencialus Konkurso I laimėtojas laimėtoju pripažįstamas tik įsitikinus, kad jis nekelia rizikos ar grėsmės nacionalinio saugumo interesams. VERT inicijuoja potencialiu Konkurso I laimėtoju pripažinto dalyvio patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, išskyrus, jei pagal Nacionalinio saugumo įstatymą jis iš karto laikomas kaip nekeliantis rizikos nacionalinio saugumo interesams. Atsižvelgiant į tai, kad asmuo gali pateikti patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams tai atliekančiai komisijai (Komisija) pranešimą dėl savo ketinamų sudaryti sandorių ar ketinamų vykdyti veiksmų atsisakymo ir šiuo pagrindu Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio pranešimo gavimo turės priimti sprendimą nutraukti patikrą, potencialus Konkurso I laimėtojas laimėtoju pripažįstamas  Konkurso komiteto siūlymu VERT nutarimu, jei VERT negauna Vyriausybės nutarimo, kad potencialiu Konkurso I laimėtoju pripažintas Konkurso I dalyvis neatitinka nacionalinio saugumo interesų, arba pranešimo apie priimtą sprendimą nutraukti patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams. Tuo atveju, jeigu gaunamas minėtas nutarimas ar pranešimas, siūloma patikslinti potencialių Konkurso I laimėtojų sąrašą, išbraukiant nacionalinio saugumo interesų neatitikusį Konkurso I dalyvį, ir kartoti potencialaus Konkurso I laimėtojo nustatymo ir pripažinimo Konkurso I laimėtoju procedūras.

Konkurso, organizuojamo pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 221 straipsnį (toliau – Konkursas II) paskelbimo ir organizavimo tvarka.

Informacija apie planuojamo organizuoti Konkurso II paskelbimą bus skelbiama VERT interneto svetainėje, nurodant Konkurso II pavadinimą ir Konkurso II sąlygas. Informacija apie artimiausią Konkursą II bus skelbiama jau 2023-03-30.

Konkursą II bus suskirstytas į keletą etapų.

Asmenų, siekiančių dalyvauti Konkurse II, registracija ir dokumentų teikimas. Konkurso dokumentų teikimo terminas – 60 kalendorinių dienų nuo informacijos apie Konkursą paskelbimo dienos. Konkurso dokumentus Konkurso II dalyviai gali teikti elektroninėmis priemonėmis. Konkurso etapai nebus vykdomi, jeigu būtų užregistruoti mažiau nei du Konkurso II dalyviai.

Konkurso II dalyvių kvalifikacijos tikrinimas. Kaip ir Konkurso I Konkurso dokumentų vertinimą atliks Konkurso komitetas, kuris įvertinęs Konkurso I dalyvių kvalifikaciją, sudarys Konkurso II dalyvių, atitikusių Konkursų apraše nurodytus reikalavimus, sąrašą. Tik į šį sąrašą įrašyti Konkurso II dalyviai turės teisę dalyvauti kitame etape – pasiūlymų dėl elektrinių plėtros vystymo mokesčio teikimo. Konkurso dokumentų vertinimo procesui numatytas 30 kalendorinių dienų terminas, pradedant skaičiuoti nuo paskutinės Konkurso dokumentų teikimo dienos, su galimybe šį terminą pratęsti 7 kalendorines dienas, jei bus didelė Konkurso dokumentų apimtis ar  dalyvautų daug Konkurso II dalyvių. Vėlesni Konkurso II etapai nebus vykdomi, jei į Konkurso II dalyvių sąrašą būtų įrašyta mažiau nei du Konkurso II dalyviai.

Pasiūlymų dėl elektrinių plėtros vystymo mokesčio teikimas. Elektrinių plėtros vystymo mokesčiai teikiami organizuojant informacinių technologijų priemonėmis elektroninį aukcioną, sukurtą VĮ Registrų centro tvarkomoje Antstolių informacinės sistemos elektroninių aukcionų valdymo posistemėje, interneto svetainėje www.evarzytines.lt. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad Konkurso II dalyviai galėtų varžytis ir tuo atveju, jei specialiojoje interneto svetainėje dėl sutrikimų nebūtų galima organizuoti elektroninio aukciono, bus galima pasiūlymus dėl elektrinių plėtros vystymo mokesčio teikti gyvai, dalyvaujant Komiteto organizuojamame posėdyje.

Pasiūlymų dėl elektrinių plėtros vystymo mokesčio teikimo etapo trukmė negali trukti ilgiau nei 7 kalendorines dienas.

Konkurso II laimėtoju bus pripažintas Konkurso II dalyvis pasiūlęs didžiausią elektrinių plėtros vystymo mokestį ir atitikęs nacionalinio saugumo interesus.

Leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai (toliau – leidimas plėtrai ir eksploatacijai) išdavimo tvarką.

Konkursų apraše nustatyta tvarka Leidimai plėtrai ir eksploatacijai išduodami fiziniams asmenims arba Lietuvoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvoje, kurie Konkursų aprašo nustatyta tvarka patvirtinti Konkurso laimėtojais, ir kurie patvirtina, kad vykdys nurodytas prievoles ir tinkamai įgyvendins nustatytus reikalavimus, taikomus atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai jūrinėje teritorijoje. Taip pat nurodyti atvejai, kada Leidimai plėtrai ir eksploatacijai gali būti sustabdomi ir panaikinami.

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-03-29 posėdžio medžiaga galite ČIA