Įeiti
Publikuoti: 2020-12-10. Atnaujinta: 2020-12-10

2020 m. patikrinimaiKONSULTAVIMAS

Ūkio subjektai jiems rūpimais klausimais gali kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą adresu Verkių g. 25C-1, Vilniuje (teritorinių skyrių kontaktus rasite ČIA), taip pat nemokamu bendruoju informacijos telefonu 8 800 20500, faksu (8 5) 213 5166 arba elektroniniu paštu [email protected].

NEMOKAMAS KONSULTACIJŲ TELEFONAS - 8 800 20500 (pasirinkite konsultavimo temą)
• vartotojams  ​spauskite 1
​• ūkio subjektams techninės priežiūros klausimais
­elektra (spauskite 1) | šiluma (spauskite 2) | dujos (spauskite 3) | nafta (spauskite 4) | atestatai (spauskite 5)
spauskite 2 ūkio subjektams vandens sektoriaus klausimaisspauskite 6
 ūkio subjektams šilumos sektoriaus ekonominio reguliavimo klausimais
spauskite 3• ūkio subjektams atsinaujinančių išteklių sektoriaus klausimaisspauskite 7
• ūkio subjektams elektros sektoriaus klausimaisspauskite 4 ūkio subjektams nepriklausomų šilumos gamintojų klausimaisspauskite 8
• ūkio subjektams dujų sektoriaus klausimais spauskite 5 ūkio subjektams leidimų sektoriaus klausimais spauskite 9
​​Ūkio subjektų konsultavimą reglamentuoja Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašas.

​Neatsiejama ūkio subjektų veiklos priežiūros dalis –„Išaiškinimai teisės aktų klausimais“.
Rekomendacinio pobūdžio konsultacijos skelbiamos rubrikoje „Metodinė pagalba“.

ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI 

Teisės aktų, reglamentuojančių licencijuojamos veiklos priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas patvirtintas 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-231.Teisės aktų sąrašas skelbiamas interneto svetainėje.  

​​Pagrindiniai principai, susiję su Tarybos vykdoma reguliuojamų ūkio subjektų priežiūra, išdėstyti Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos apraše, patvirtintame 2014 m. gegužės 24 d.nutarimu Nr. O3-140.

ĮMONIŲ REGULIUOJAMOS VEIKLOS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMAI 2020 METAIS 

Ūkio subjektų veiklos patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai. Planinių patikrinimų pirminis tikslas – informacijos apie ūkio subjektą vertinimas ir metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas. Neplaninis patikrinimas atliekamas tuo atveju, jei gaunama informacijos dėl ūkio subjekto veiklos, kuri gali prieštarauti teisės aktams; siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai.

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS ENERGETIKOS ĮMONIŲ REGULIUOJAMOS VEIKLOS PATIKRINIMŲ
 2020 METAIS PLANAS

Eil.
Nr.
Ūkio subjekto pavadinimasNumatyto patikrinimo laikas ​
Patikrinimo tikslasAtskaitingas padalinys​Pastaba
PradžiaPabaiga
1.UAB „Litesko"[1] [4]
2019-06-272021-03-19Įvertinti 2015-2017 metų reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.

Ekonominės analizės skyrius
Šilumos bazinių kainų skyrius
Šilumos kainų ir investicijų skyrius


2.UAB „Prienų energija"[2]2017-06-232021-05-30
Įvertinti reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.

Šilumos bazinių kainų skyrius
Šilumos kainų ir investicijų skyrius
Ekonominės analizės skyrius
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyrius
Dujų skyrius


3.UAB „Nemenčinės komunalininkas"2020-12-21
2021-09-20
Įvertinti 2017-2019 metų reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.

Vandens skyrius
Ekonominės analizės skyrius
Šilumos kainų ir investicijų skyrius
Šilumos bazinių kainų skyrius

4.AB „Energijos skirstymo operatorius"[3]2018-02-202021-02-26
Įvertinti reguliuojamo turto verčių priskyrimo vidutinei ir žemai įtampoms 2016–2018 metais pagrįstumą.Elektros skyrius
5.UAB „Intergas"2020-05-012020-11-20Įvertinti 2019 metų reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.Dujų skyriusBaigtas 
patikrinimas.
6.UAB „Imlitex"2020-02-19
2021-04-30
Įvertinti, ar UAB „Imlitex" vartotojams taikomos gamtinių dujų (produkto) bei reguliuojamų gamtinių dujų veiklų (paslaugų) kainos atitinka teisės aktų reikalavimus.

Dujų skyrius

[1] Bendrovės planinis patikrinimas 2020 m. tęsiamas atsižvelgiant į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų 2019 metais plano, patvirtinto Komisijos pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. O1E-2 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų 2019 metais plano patvirtinimo" (toliau – Patikrinimų 2019 m. planas), su vėlesniais pakeitimais, 2 punktą.

[2] Bendrovės planinis patikrinimas 2020 m. tęsiamas atsižvelgiant į Patikrinimų 2019 m. plano, su vėlesniais pakeitimais, 3 punktą.

[3] Bendrovės planinis patikrinimas 2020 m. tęsiamas atsižvelgiant į Patikrinimų 2019 m. plano, su vėlesniais pakeitimais, 6 punktą.
[4] Bendrovės planinis patikrinimas 2020 m. tęsiamas atsižvelgiant į Tarybos Pirmininko įsakymą
  "Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos energetikos įmonių reguliuojamos veiklos, energetikos objektų, įrenginių patikrinimų 2020 metais plano patvirtinimo pakeitimo".

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Kauno teritorinio skyriaus energetikos objektų, įrenginių patikrinimų 2020 metais planas.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Klaipėdos teritorinio skyriaus energetikos objektų, įrenginių patikrinimų 2020 metais planas.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Šiaulių teritorinio skyriaus energetikos objektų, įrenginių patikrinimų 2020 metais planas.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Vilniaus teritorinio skyriaus energetikos objektų, įrenginių patikrinimų 2020 metais.

​Dažnai užduodami klausimai dėl ūkio subjektų patikrinimų
Kokiais teisės aktais vadovaujantis vykdoma energetikos įrenginių energetikos objektų ir įrenginių kontrolė?
Kokie teisės aktai reglamentuoja periodinį daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų tikrinimą?
​Kas atlieka techninės būklės patikrinimą po atliktos katilinės rekonstrukcijos?
Kuo vadovaujantis sudaromi metiniai patikrinimų planai?
Kokios lengvatos taikomos ūkio subjektams pirmaisiais verslo metais?
Kur galima susipažinti su Tarybos parengtais patikrinimo aktais (klausimynais)? Tais atvejais, kai tikrinant ūkio subjekto veiklą naudojami kontroliniai klausimynai, ar už reikalavimų, kurie į juos neįtraukti, nesilaikymą, taikomos poveikio priemonės?
Kokių pareigų turi laikytis tikrinami ūkio subjektai?
Kas gresia už per patikrinimą nustatytus energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo ir saugos norminių aktų pažeidimus?
Ar Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgaliotas darbuotas turi teisę atlikti planinį energetikos įrenginių patikrinimą tuo metu, kai energetikos įrenginio savininkas ar jo įgaliotas atstovas atsisako dalyvauti patikrinime?
Kaip sužinoti, kada bus atliekamas planinis patikrinimas jūsų įstaigoje?
Prieš kiek laiko ūkio subjektas turi būti informuojamas apie planinį patikrinimą?
Kada ir kokiu pagrindu atliekami neplaniniai patikrinimai?


Ūkio subjektų reguliuojamos veiklos atmintinės

Šilumos tiekimo veiklos vykdymo atmintinė

Šilumos bazinės kainos projekto parengimo ir pateikimo atmintinė
Šilumos bazinės kainos perskaičiavimo projekto parengimo ir pateikimo atmintinė
​Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų veiklos vykdymo atmintinė
Administracinių nusižengimų procesinių veiksmų atmintinė
​Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos bazinės kainos projekto parengimo atmintinė
Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos bazinės kainos perskaičiavimo projekto parengimo atmintinė
Nepriklausomo šilumos gamintojo veiklos vykdymo atmintinė
​Ūkio subjektų patikrinimų atmintinė
Sankcijos skyrimo atmintinė Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktai (klausimynai)

Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimų aktų formos, kurios naudojamos atliekant ūkio subjektų patikrinimus, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-233
Patikrinimo aktuose (klausimynuose) pateikti kontroliniai klausimai atspindi svarbiausius teisės aktų reikalavimus, kurių nesilaikymas gali padaryti reikšmingos žalos ar sukelti realų pavojų visuomenei, kitų asmenų interesams, aplinkai. Už kitų reikalavimų, kurie neįtraukti į klausimyną, nesilaikymą tikrinamiems ūkio subjektams poveikio priemonės netaikomos, išskyrus išimtinius atvejus, kai jos būtinos siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei ar aplinkai atsiradimui (t. y. kai tam tikras į klausimyną neįtrauktas aspektas tam tikromis aplinkybėmis yra esminis), taip pat siekiant užkirsti kelią ūkio subjekto elgesiui tyčia nesilaikyti teisės aktų reikalavimų, kai ūkio subjektas jau buvo įspėtas ir konsultuotas dėl jų nesilaikymo.

Kontroliniai klausimynai ūkio subjektams:

1.
 0,4 kV įtampos oro, oro kabelių, kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 1 priedas (word formatu);

2. 6/10 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 2 priedas  (word formatu);
3. 6/10 kV įtampos kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 3 priedas (word formatu);
4. 110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 4 priedas (word formatu);
5. 110 kV įtampos kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 5 priedas (word formatu);
6. 330 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 6 priedas (word formatu);
7. Operatyvinio dispečerinio valdymo AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstomojo tinklo elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 7 priedas (word formatu);
8. Skirstomojo tinklo 110/10 kV įtampos, 110/35/10 kV įtampos transformatorių pastočių ir skirstyklų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas -
8 priedas (word formatu);
9.
 Transformatorinių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 9 priedas (word formatu);
10. Bendro ciklo šilumos ir elektros gamybos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 10 priedas (word formatu);
11. Šilumos gamybos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 11 priedas (word formatu);
12. Šilumos tiekimo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 12 priedas (word formatu);
13. Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos stočių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 13 priedas (word formatu);
14. Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo stočių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 14 priedas (word formatu);
15. Naftos ir naftos produktų magistralinių vamzdynų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 15 priedas (word formatu);
16. Naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 16 priedas (word formatu);
17. Ūkio subjektų energetikos objektų ir įrenginių, kurie naudoja gamtines dujas energijai gaminti ir tiekti visuomeniniams ir gyventojų poreikiams tenkinti, energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 17 priedas (word formatu);
18. 35 kV įtampos kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 18 priedas (word formatu);
19. 35 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 19 priedas (word formatu);
20. 330 kV transformatorių pastotės ir skirstyklos eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 20 priedas (word formatu);
21. LITGRID AB sistemos valdymo centro darbo patikrinimo aktas - 21 priedas (word formatu);
22. Elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 22 priedas (word formatu);
23. Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stočių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 23 priedas (word formatu);
24. Gamtinių dujų perdavimo sistemos magistralinio dujotiekio vamzdyno eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 24 priedas (word formatu);
25. Gamtinių dujų skirstymo sistemos eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 25 priedas (word formatu);
26. AB „ORLEN LIETUVA“ elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 26 priedas (word formatu);
27. AB „ORLEN LIETUVA“ naftos perdirbimo įrenginių saugaus eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 27 priedas (word formatu);
28. Suskystintų naftos dujų sistemų įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 28 priedas (word formatu);
29. 110 kV įtampos perdavimo tinklo skirstyklų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 29 priedas (word formatu);
30. Saulės fotovoltinių elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 30 priedas (word formatu);
31. Vėjo elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas  - 31 priedas (word formatu)
32. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atestatuose nustatytos veiklos sąlygų laikymosi patikrinimo aktas - 32 priedas (word formatu)
33. Suskystintų naftos dujų balionų sandėlio eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 33 priedas (word formatu)
34. Suskystintų naftos dujų degalinės eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 34 priedas (word formatu) 
35. Suslėgtų gamtinių dujų degalinės eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 35 priedas (word formatu)
36. Skysto kuro degalinių įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 36 priedas (word formatu)
37. Ūkio subjektų, vartojančių elektros energiją, elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 37 priedas (word formatu)
38. Aukštos įtampos nuolatinės srovės intarpo stoties eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 38 priedas (word formatu)
39. Hidroelektrinių įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 39 priedas (word formatu)
40. Ūkio subjektų, turinčių Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą atestatą eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas, patikrinimo aktas -
40 priedas (word formatu)
41.
 AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ SGD terminalo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas - 41 priedas (word formatu)
42. Šilumos gamybos įrenginių neregistruojamų Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre eksploatavimo ir techninės būklės patikrinmo aktas - 42 priedas (word formatu).


PIRMIEJI VERSLO METAI IR GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA 

Taryba palaiko iniciatyvą ir siekia didinti gerosios praktikos sklaidą, kad verslą pradedantiems ūkio subjektams būtų teikiama reikalinga metodinė pagalba, konsultacijos, taip sukuriant patrauklesnes sąlygas plėtotis verslui, o sankcijos ir baudos – tik viena iš priemonių vykdyti priežiūrą, bet ne tikslas. 2015 m. vasario 24 d. pasirašyta deklaracija dėl pirmųjų verslo metų, kuri įpareigojo:
• pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais netaikyti šiam ūkio subjektui poveikio priemonių (baudų, veiklos apribojimų ir kitų). Identifikavus pažeidimus, pirmiausia nustatyti tinkamą terminą pažeidimams ištaisyti, kuris, atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, gali būti pratęstas;
• skirti išteklių konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams (pvz., susisiekti su veiklą pradėjusiu ūkio subjektu ir pasiūlyti konsultavimo paslaugą, atsakyti į ūkio subjektų kreipimusis ir prašymus ir pan.).

​Ūkio ministerija yra parengusi informacinio pobūdžio lankstinuką „Verslininkams apie inspektavimą“, kuriame supažindinama su pagrindinėmis verslininko teisėmis ir pareigomis.
ATSILIEPIMAI 

Tarybos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Ūkio subjektai ir kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimą apie realiai įvykdytus veiklos patikrinimus gali pateikti čia.    

INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJO TEIKIAMI PRANEŠIMAI 
Pranešimus galite rasti Ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje.